Отворен пристап
Прикачен од: Tamara
Опис: „Отворениот пристап претставува бесплатна достапност на дигитални содржини преку интернет. Најпозната и ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич Бр. 1 – Кој владее со интернетот, што е ИКАНН?
Прикачен од: Tamara
Опис: Ова е првиот во серијата кратки документи за различните аспекти на ИКТ и информатичкото општество. Водичот е ...
Област: Општествени науки
ИКТ Водич бр.4: Безбедност на информациите и зошто да се заштитиме?
Прикачен од: Tamara
Опис: Водичот е наменет за сите кои сакаат да стекнат основни знаења за безбедноста на информациите. Подготвен е ...
Област: Општествени науки
Приватноста како основно човеково право
Прикачен од: Tamara
Опис: „На секој граѓанин му се гарантира почитување и заштита на приватноста на неговиот личен и семеен живот, на ...
Област: Општествени науки
Онлајн активизам – Социјални медиуми за демократија
Прикачен од: Tamara
Опис: Водич за онлајн активизам.
Област: Општествени науки
Користење на новите медиуми од кандидатите за изборите 2009
Прикачен од: Tamara
Опис: Фондацијата „Метаморфозис“ спроведе истражување и анализа на веб-сајтовите и користењето на социјалните ...
Област: Општествени науки
Мини-истражување за навиките на интернет кај децата
Прикачен од: Tamara
Опис: По повод Денот на побезбеден интернет, во просториите на ЕУ Инфо Центарот во Скопје се одржа настан на тема ...
Област: Општествени науки
Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ помеѓу граѓаните во Р.Македонија“
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ помеѓу граѓаните во Р.Македонија“
Област: Општествени науки
Мини-истражување за ставовите на студентите во врска со користењето на интернет и социјални медиуми
Прикачен од: Tamara
Опис: Во тек на 5 дебати за социјални медиуми, кои се одржаа во текот на месец април, 2012 година, како дел од проектот ...
Област: Општествени науки
Истражување за навиките на интернет кај децата
Прикачен од: Tamara
Опис: Во рамките на проектот „Приватност на интернет на лесен начин“ на Фондацијата Метаморфозис, во јуни 2011 ...
Област: Општествени науки
Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ во поедини организации во Р.Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Извештај од истражувањето „Употреба, ставови и мислења за ИКТ во поедини организации во Р.Македонија“
Област: Општествени науки
Предизвици и пречки: Користење на слободен софтвер во локалните самоуправи во Македонија
Прикачен од: Tamara
Опис: Истражувањето спроведено во 14 општини во Македонија ги покажува предизвиците и пречките за користење на ...
Област: Технички науки
Употребата на компјутери и интернет во образовниот систем на РМ
Прикачен од: Tamara
Опис: Анализа на контекстот на досегашната компјутеризацијата и дигитализацијата на образованието (сите јавно ...
Област: Општествени науки
Студија за јавна политика: Зголемување на употребата на веб-локациите gov.mk како алатки за транспарентност
Прикачен од: Tamara
Опис: Целта на оваа студија за јавни политики е да се испита тековното ниво на користењена веб-локациите на ...
Област: Општествени науки
Наставничко портфолио
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Web Sajt
Област: Природни науки
Е-математика
Прикачен од: Tamara
Опис: Помош при совладување математички вештини
Област: Природни науки
Grandmas Games (Бабини игри)
Прикачен од: Marina Vasileva
Опис: Grandma\'s games is a project which aims to overcome the negative aspects of the passive cyber games with creative usage of technology and developing a digital manual for grandma\'s games which would ...
Област: Природни науки
Научи информатика
Прикачен од: Tamara
Опис: Помагало за часовите по информатика
Област: Технички науки
Блог - Изворче
Прикачен од: Tamara
Опис: На овој блог ќе најдете презентации, наставни листови, линкови до едукативни игри, линкови до други блогови, ...
Област: Друга
Електрични и магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест 8/8
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест 8/8
Област: Природни науки
What is Glogster EDU
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Glogster EDU is the leading global education platform for the creative expression of knowledge and skills in the classroom and beyond. We empower educators and students with the technology to create ...
Област: Природни науки
Годишни времиња
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Најчеста забуна во врска со годишните времиња е од кога Земјата ке се приближи до сонцето, тогаш е лето, а ...
Област: Природни науки
Tест по физика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: за VIII деветолетка - тема 1.
Област: Природни науки
Публикации на УНЕСКО
Прикачен од: Tamara
Опис: Разновидни публикации за Светско културно наследство, како дневници, брошури, книги, прирачници, извештаи, ...
Област: Друга
Новинарски лекции од Сервисот за проверка на факти од медиумите
Прикачен од: Филип Стојановски
Опис: Новинарските лекции се едукативни текстови преку кои искусни новинари објаснуваат прашања поврзани со ...
Област: Друга
Новинарски лекции
Прикачен од: Tamara
Опис: Овие новинарски лекции се изработени во рамките на Проектот на УСАИД за зајакнување на медиумите во ...
Област: Општествени науки
Хемија - 7 одделение (1 полугодие)
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи по хемија за повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Знаци и броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Работилница: Од цртежи до знаци и броеви. Од историја на математика...
Област: Општествени науки
Истражувања по биологија
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Истражување за начините на исхрана кај различни видови на животни.
Област: Природни науки
Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Подготовка за наставен час.
Област: Природни науки
Магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи за повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Електрицитет
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања на темата електрицитет.
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи на тема движење и сили.
Област: Природни науки
Тематско повторување - Електромагнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Повеќе искенирани тестови за тематско повторување за електромагнетни појави.
Област: Природни науки
Тест по физика за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Годишен тест по физика за VIII одделение.
Област: Природни науки
Тест по физика за VII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Годишен тест по физика за VII одделение.
Област: Природни науки
Еколошко движење на Никола Тесла
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Информативен текст за еколошкото движење на Никола Тесла, со извадоци од повеќе книги за Никола Тесла.
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за 7 одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за 7 одделение. Начинот на бодирање и оценување се превземени од Кенгур.
Област: Природни науки
План за час со примена на ИКТ во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: План за час со примена на ИКТ во наставата за предметите: Вовед во физиката или Основи на природните науки.
Област: Природни науки
Оценување по физика и хемија
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Критериуми за оценување по физика и хемија
Област: Природни науки
Дополнителна настава по предметот хемија за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Програма за допoлнителна настава по предметот Хемија за VIII одделение учебна 2011/2012 година
Област: Природни науки
Teorema e Pitagorës
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Është një prezantim i mësimit të teoremës së Piatgorës në klasën e VII si dhe zbatimi i Power Pointit në mësim.
Област: Природни науки
Veb faqja ime
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Është veb faqja ime personale ku mund të gjeni planporgramet nga lënda e matematikës për arsimin fillor si dhe disa punime për sa i përket matematikës.
Област: Природни науки
Тутун
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за тутунот, низ историја...
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за осмо одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за осмо одделение. Колку научивме?
Област: Природни науки
Осцилации, бранови и звук
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи поврзани со осцилациите, брановите и звукот.
Област: Природни науки
Геометриска оптика
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи на тема геометриска оптика. Провери колку си научил.
Област: Природни науки
Тематски тест: Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тематски тест: Движење и сили, за 7 одделение
Област: Природни науки
Вежби и наставни ливчиња по македонски јазик
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Вежби, листа за самооценување, наставни листови, тестови.
Област: Општествени науки
Зборовен пентатлон (на англиски)
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Инструкции за играта зборовен пентатлон.
Област: Општествени науки
Verb Relay Race
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба: Глаголска штафета
Област: Општествени науки
Code Marathon
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игра
Област: Општествени науки
The First Thanksgiving
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Приказна за првиот Ден на благодарноста
Област: Општествени науки
Present Simple Fun
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Present Simple Revision
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Could / Couldn’t
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри за учење
Област: Општествени науки
Adverbs of Manner
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри со прилози за начин
Област: Општествени науки
Countable and Uncountable nouns
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри со бројливи и небројливи именки
Област: Општествени науки
Future Simple Tense
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за час
Област: Општествени науки
Can Can’t Fun
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри и вежби за учење
Област: Општествени науки
Simple or Continuous
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење
Област: Општествени науки
Potterian Relative Pronouns
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба: Поврзи ги речениците со релативна заменка.
Област: Општествени науки
Christmas Activities
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење
Област: Општествени науки
Agatha Christie\'s Mystery Solved
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежба за Past Continuous.
Област: Општествени науки
Past Simple or Continuous
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри и вежби за учење.
Област: Општествени науки
Meet my pets
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вежби за учење.
Област: Општествени науки
Mondays
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во активност
Област: Општествени науки
Love story in an honest manner
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Вовед во прилози за начин
Област: Општествени науки
Seven wonders of the ancient world
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Седумте светски чуда во стариот свет
Област: Општествени науки
The First Marathon
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Jamie Oliver Twitter Test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Food test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик
Област: Општествени науки
Тест по англиски јазик
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Halloween test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Harry Potter test
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Опис: Тест по англиски јазик.
Област: Општествени науки
Дизајн и амбалажа
Прикачен од: Златко Цветаноски
Опис: Магистерска работа на тема: Дизајн и амбалажа. Што е амбалажа и колку е важен нејзинот дизајн. 3D Дизајн на ...
Област: Технички науки
Римски броеви
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Лекција за римските броеви, од историја на математика.
Област: Друга
<<Почетна . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . <Претходна 25 Следна> . . . . . Последна>>