Seven wonders of the ancient world


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Седумте светски чуда во стариот свет
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Веб-сајт
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 377
Рејтинг: