Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Очекувани резултати:
Учениците:
- Решаваат проблемски ситуации, воопштуваат, извлекуваат заклучоци;
- Ги применуваат знаењата при решавање на проблеми;
- Да умеат да демонстрираат топлинска изолација и зошто одредени материјали се користат за таа цел;
- Да умеат да направат термос, облека, ѕид, покрив, прозор;
- Да откријат зошто двојните ѕидови и двојните прозорски стакла се подобри од единечните;
- Да се уверат дека со топлинската изолација се штеди енергија;
- Да развијат љубов кон архитектура, градежништво, текстилна индустрија;
- Да умеат да фотографираат и евидентираат;
- Да умеат да изработуваат презентации во OpenOffice Impress;
- Да знаат да организираат и земат интервју.
Област: Природни науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Учебник
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Целосна слобода, само наведи го авторот
Број на преземања: 890
Рејтинг: