Често поставувани прашања за Отворени образовни ресурси

Што се отворени образовни ресурси?
Концептот за Отворени образовни ресурси (ООР) ги опфаќа сите образовни ресурси, вклучувајќи ги и наставните програми, материјали од курсеви, учебници, онлајн-видеа, мултимедијални програми, поткасти, како и секаков друг материјал кој е дизајниран за употребување во настава и при учење, кои се бесплатно достапни за употреба од страна на наставници и ученици, без потребата од плаќање надомест за авторски права или такси за лиценца. [Read more…]

Често поставувани прашања за Отворен пристап

Што претставува отворениот пристап?
Отворениот пристап претставува достапност на научно-истражувачки содржини, бесплатно, преку интернет. Најпозната и најлесно изводлива форма на отворен пристап е објавување рецензирани научни трудови од академски списанија без очекување авторите да бидат платени за тоа. [Read more…]

Новите медиуми како образовна алатка

Значењето на новите медиуми и како тие ја изменија нашата комуникација е веќе нашироко и надолго елаборирана тема. Социјалните мрежи, блоговите, видео сервисите, и така натаму, веќе се неодминлив дел од нашето секојдневие и во голема мера одредуваат со кого, како и колку комуницираме. [Read more…]

Што се „отворени образовни ресурси“?

Отворени образовни ресурси (ООР), Оpen Education Resources на англиски јазик, се образовни средства и содржини кои се слободни за употреба. Тоа се образовни алатки кои се бесплатни и можат без никаков надомест да се користат во едукативни и истражувачки  цели. Покрај тоа, ООР се слободни и за дистрибуција врз претходно дефинирани сопственички права кои промовираат слободна дистрибуција и го овозможуваат умножувањето на овие алатки. [Read more…]

Кому сè се потребни „отворените образовни ресурси“?

Отворените образовни ресурси имаат универзално значење, односно тие се важни за сите општества и земји, без разлика на степенот на нивниот развој и висината на животниот стандард. Во сите нив ООР можат значајно да придонесат за поотворено и полесно образование. Сепак, за неразвиените земји, земјите кои се во развој и општествата во транзиција, значењето на слободен пристап до образовните средства има поголемо значење. Може да се каже дека за нив слободната употреба на образовните средства многу повеќе влијае врз можностите за развојот и просперитетот на општеството.