Марија Петреска Китаноска


Институција: О. У."Христо Узунов " Другово
Лични сајтови:
http://teachermarija.blogspot.com
Кратка биографија:
Условни реченици низ македонските суеверија (на англиски)
Опис: Вовед во условните реченици со можен услов низ некои македонски суеверија.
Јазик: Англиски
Групи на храна (на англиски)
Опис: Групите во пирамидата на исхрана.
Јазик: Англиски
Сариса Фалангова
Опис: Приказна за сарисата на македонската фаланга.
Јазик: Македонски
Ѕвезда Големомечковска
Опис: Приказна за ѕвездите
Јазик: Македонски
Доброзрнка Клеткова
Опис: Градба на еукариотска клетка
Јазик: Македонски
Јадро и Митохондрија Клетковски
Опис: Јадро и митохондрија
Јазик: Македонски
Белата Куќа (на англиски)
Опис: Претседателот Барак Обама раскажува за неговиот дом и собите кои ги има таму.
Јазик: Англиски
Дневни рутини (на англиски)
Опис: Видео за дневните рутини на луѓето.
Јазик: Англиски
Позитивна форма на сегашно просто време (на англиски)
Опис: Видео за позитивната форма на сегашно просто време
Јазик: Англиски
Негативна форма на сегашно просто време (на англиски)
Опис: Видео за негативната форма на сегашно просто време.
Јазик: Англиски
Зборовен пентатлон (на англиски)
Опис: Инструкции за играта зборовен пентатлон.
Јазик: Англиски
Verb Relay Race
Опис: Вежба: Глаголска штафета
Јазик: Англиски
Code Marathon
Опис: Игра
Јазик: Англиски
The First Thanksgiving
Опис: Приказна за првиот Ден на благодарноста
Јазик: Англиски
Present Simple Fun
Опис: Игри за учење
Јазик: Англиски
Present Simple Revision
Опис: Игри за учење
Јазик: Англиски
Could / Couldn’t
Опис: Игри за учење
Јазик: Англиски
Adverbs of Manner
Опис: Игри со прилози за начин
Јазик: Англиски
Countable and Uncountable nouns
Опис: Игри со бројливи и небројливи именки
Јазик: Англиски
Future Simple Tense
Опис: Вежби за час
Јазик: Англиски
Can Can’t Fun
Опис: Игри и вежби за учење
Јазик: Англиски
Simple or Continuous
Опис: Вежби за учење
Јазик: Англиски
Potterian Relative Pronouns
Опис: Вежба: Поврзи ги речениците со релативна заменка.
Јазик: Англиски
Christmas Activities
Опис: Вежби за учење
Јазик: Англиски
Agatha Christie\'s Mystery Solved
Опис: Вежба за Past Continuous.
Јазик: Англиски
Past Simple or Continuous
Опис: Игри и вежби за учење.
Јазик: Англиски
Meet my pets
Опис: Вежби за учење.
Јазик: Англиски
Mondays
Опис: Вовед во активност
Јазик: Англиски
Love story in an honest manner
Опис: Вовед во прилози за начин
Јазик: Англиски
Healthy Food Project
Опис: Проект за здрава храна
Јазик: Англиски
Seven wonders of the ancient world
Опис: Седумте светски чуда во стариот свет
Јазик: Англиски
Dion from Bidyadanga
Опис: Активности за учење.
Јазик: Англиски
The Indian Summer Festival
Опис: Информации за фестивалот Индиско лето.
Јазик: Англиски
The First Marathon
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Jamie Oliver Twitter Test
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Food test
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Тест по англиски јазик
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Тест по англиски јазик
Опис: Тест по англиски јазик
Јазик: Англиски
Christmas test
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Тест по англиски јазик
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Halloween test
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Harry Potter test
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Pirate revision book
Опис: Вежби по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Either, too
Опис: Вовед во активност по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Have got / has got
Опис: Вежба по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Тест по англиски јазик
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Тест по англиски јазик за VIIII одделение
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Тест по англиски јазик
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Пасив
Опис: Презентација за учење на пасив.
Јазик: Англиски
Тест по англиски јазик
Опис: Тест по англиски јазик.
Јазик: Англиски
Present Simple Revision
Опис: Вежби за Present Simple.
Јазик: Англиски
Индиректен говор
Опис: Едукативна презентација на Prezi за индиректниот говор на англиски јазик.
Јазик: Англиски