Past Simple or Continuous


Go to this Tackk on Tackk.com

Прикачен од: Марија Петреска Китаноска
Автор: Марија Петреска Китаноска
Опис: Игри и вежби за учење.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Англиски
Тип на ресурс: Вежби и задачи
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 325
Рејтинг: