Класификација на животните - Царство на животни
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Одделение 8 Тема бр.6-Класификација на организмите час бр. 50 и 51
Област: Природни науки
Готвење - Природни науки 6 одд.
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Презентација за наставната содржина Готвење за 6 одд. Тема 1 - Повратни и неповратни промени час бр. 8 - ...
Област: Природни науки
Фотосинтеза
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Презентација за фотосинтеза за 9 одд. Тема 1 Час бр.3 - фотосинтеза
Област: Природни науки
Презентација за густина
Прикачен од: Милена Димитриеска
Опис: Презентација за густина
Област: Природни науки
Web 2.0 алатки во наставата по биологија
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Web алатки кои можат да се искористат за подобрување на IT вештините на учениците и за подобрување на наставата ...
Област: Природни науки
Презентација за испарување
Прикачен од: Милена Димитриеска
Опис: Power point презентација за испарување - природни науки 5 одделение
Област: Природни науки
Обработка на текст IV одделение
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Во прилог е дадена дневна подготовка со наставен лист ЗСН за обработка на текстот „Априли - ли ли“ со ...
Област: Друга
Градба на атомот
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка - повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Ковалентна врска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка
Област: Природни науки
Јонска врска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Хемија - дневна подготовка
Област: Природни науки
Питагорова теорема
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Нешто повеќе за Питагора, Питагоровата теорема и нејзино докажување
Област: Природни науки
Безбедноста и здравјето при работа, мобинг
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Закон со кој се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и ...
Област: Општествени науки
Поговорки и фрази
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
За класичните јазици
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Краток увод во античката книжевност
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Видови писма
Прикачен од: Ненад Начковски
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то ...
Област: Општествени науки
Транслација
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Транслација на фигура
Област: Природни науки
Транслација
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Транслација на точка и отсечка
Област: Природни науки
Годишни времиња
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Најчеста забуна во врска со годишните времиња е од кога Земјата ке се приближи до сонцето, тогаш е лето, а ...
Област: Природни науки
Вештините на 21-от век во наставата по биологија
Прикачен од: Слаѓана Т Стаменкова
Опис: Вештините на 21-от век нудат нов начин на дефинирање на одамна ценетите и употребувани методи на часовите по ...
Област: Природни науки