Безбедноста и здравјето при работа, мобинг


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Аида Петровска
Автор: Аида Петровска
Опис: Закон со кој се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и обврските на вработените од областа на безбедноста и здравјето при работа. Запознавање со поимот мобинг или притисок врз вработените, или психолошки терор на работното место.
Област: Општествени науки
Предмет: Друго
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Белешки за предавање
Формат: Текст или комбиниран ресурс
Лиценца: Слободно менувај, но потоа сподели овде
Број на преземања: 382
Рејтинг: