Работен лист Валентност и формули
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за валентност и формули
Област: Природни науки
Работен лист Јонска врска
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за јонска врска
Област: Природни науки
Работен лист Ковалентна врска
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за ковалентна врска
Област: Природни науки
Detyra kontrolluese kl. II MATEMATIKË
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Detyra kontrolluese
Област: Природни науки
Fletë pune-ditët,javët,muajt dhe vitet
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë-plan-program Kembrixh
Област: Природни науки
Fletë pune
Прикачен од: Zekirja Latifi
Опис: Matematikë fletë pune kl. II
Област: Природни науки
Сценарио за приредба за 8-ми Март I одделение
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Во прилог е дадено комплетно сценарио за приредба за 8-ми Март, стихотворби, покана
Област: Уметност
Сценарио за новогодишна приредба за I одделение
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Комплетно сценарио со најава, стихотворби, музички точки и драматизации
Област: Уметност
Пример за проектна задача
Прикачен од: Зорица Милкова
Опис: Во прилог е образец за проектна задача по музичко образование
Област: Уметност
Работен лист за приказната - Портокали за сите-техника лента на приказната
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Примена на техника лента на приказната.
Област: Друга