Нерутински проблеми во настава по математика во основно образование
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Труд од семинарот Математика и примени кој содржи задачи - нерутински проблеми во настава по математика.
Област: Природни науки
Целобројни степени на бројот 10
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Презентација со која е претставено изучување на степените на бројот 10 со показател цел број.
Област: Природни науки
Органски системи кај човекот за 8 одд.
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Дополнителен материјал кон наставната содржина Органски системи кај човекот Биологија, 8 одд., Тема 1, час бр.1
Област: Природни науки
Со геометриски трансформации до интересни шаблони
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за активност за проучување на геометриски трансформации и својства на 2Д форми преку Моире ...
Област: Природни науки
Периметар и плоштина на фрактали на Кох
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за проучување на плоштина и периметар на фрактали на Кох (соодветен за ученици од 9 одд.) кој нуди ...
Област: Природни науки
Периметар и плоштина на фрактали на Кох
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за проучување на плоштина и периметар на фрактали на Кох (соодветен за ученици од 9 одд.) кој нуди ...
Област: Природни науки
Луда железница Чудни форми од лента
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за изучување на чудни форми добиени од лента и нивни својства, меѓу кои Мобиус лента.
Област: Природни науки
Прости броеви и Ѕвезда многуаголници
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за интегриран пристап при изучувањето на прости броеви и правилни многуаголници.
Област: Природни науки
Веб страница и веб сајт
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците се запознаваат со поимите веб страница и веб линк и разликата помеѓу нив. Споредуваат URL адреса и ...
Област: Технички науки
Составни делови на избалансирана исхрана
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Тема бр.3- Добивање на храна Час бр.1 - Составни делови на избалансирана исхрана Дополнителен материјал кон ...
Област: Природни науки