Биљана Илиева


Институција: ООУ„Св.Климент Охридски“
Лични сајтови:
https://bibibiologija.weebly.com/home.html
Кратка биографија: Scientix амбасадор и Europeana наставник - учесник во фокус група за изработка на отворени образовни ресурси со користење на платформата Europeana, ангажирана од проектот Europeana. Линк до мојот ресурс: https://teachwitheuropeana.eun.org/learning-scenarios/europeana-food-tests-ls-mk-57/ Образование : УКИМ – ПМФ , Скопје, Р. Македонија. Работен стаж: 26 години Работно искуство: OОУ„Климент Охридски“, с.Драчево, Скопје ОУ„Драга Стојановска“, с.Ракотинци, Скопје. Комуникациски вештини: дисиминатор на обуки организирани од МОН и Црвен Крст. (Сумативно оценување, Педофилија, Трговија со луѓе). ментор на наставник за полагање приправнички испит. добри комуникациски вештини како ментор на ученици/учесници на натпревари. координатор на проекти. дваесет и шест годишно искуство како одделенски раководител. одлична соработка со колегите од колективот и надвор од него. соработка со родители. Организациски/менаџерски вештини: Координатор на проектот за Модернизација на образованието. Координатор на проектот – Органска храна во соработка со ОКВ ( 2011 г.). Координатор на проектот „Интеграција на еколошката едукација“. Координатор на проектот Еко пакет Македонија. Координатор на проектот со Пакомак. Координатор на проектот за штетни батерии во соработка со NVO Go Green. Одговорен наставник на Клубот на Црвен Крст. Член на УО. Член на тимот за екстерно тестирање ( 3 год.). -Училишен обучувач за „Настава на 21 век“ организирана од British councel и МОН. -Учесник во ТВ училница за часовите по биологија и природни науки( март и април 2020)вкупно 20 часа. -Учесник за изработка на видео лекции на платформата Едуино. -Реализатор на видео емисии по биологија и природни науки за потребите на ОХО ( 15 часа)2020 година. -Училишен обучувач за Националната платформа 2020. -Награди и признанија: -Просветен работник на годината, доделена од Сојузот на просветни работници на Македонијаза 2019 г. -Просветен работник на годината на ниво на општина Кисела Вода - 2011, 2018,2019. -Најдобар наставник од бившите југословенски простори на Третата Еду конференција во Белград (Ann Ex Yu) - 2 ноември 2019.  Претседател на Општинска и Регионална комисија за натпреварите по Биологија и Природни науки. -Ментор на голем број ученици кои освојуваат високи награди на акредитираниот натпревар по биологија и природни науки ( 15 државни награди на ученици по биологија и природни науки). -Добитник на 2 место за едукативно видео на КРЕФ 2018. -1,2 и 3 места на државните смотри на Млади техничари и природници од 2009 - 2019г. Амбасадор за проектот Scientix за периодот 2016-2019 и 2019-2021. Член на работна група на проектот Europeana за период 2018-2019 и 2019-2020. -Обучувач за програмите Кембриџ по биологија за 7,8 и 9 одд. -Член на комисија ангажирана од МОН за измена на 30% од учебниците по биологија за 7,8 и 9 одд. ( јуни 2018). -Автор на збирка на задачи по биологија за 7,8 и 9 одд. -Автор на статија „Ука, бука, наука“ во детските списанија Мини Либи и Либи од мај 2018 г. до јануари 2020 -Стручен соработник за учебникот Природни науки за 6 одд. и работна тетратка по Природни науки за 6 одд. -Претседател на Активот на природно- математичка група предмети. -Курсеви кои сум ги следела, организирани од European Schoolnet Academy: -Opening minds to STEM careers. -Progresing technology – Enhanced teaching – MENTEP. -Inquiry based teaching in life sciences. -Online safety. -Europeana in your classroom. -STEM is everywhere. -Boosting Bioeconomy Knowledge in Schools. - За сите курсеви беше потребно да се изработи Lerning scenario. ( линк до дел од моите наставни содржини: https://www.ucl.ac.uk/learning-designer/browser.php?uri=/personal/BiljanaIlieva/designs; Учество на настанот „Недела на информатиката“-2020 год. со ресурсот Escape room - Поврорување за крвоток/ линк до ресурсот: shorturl.at/bnuDP  Gold level сертификат издаден од Intel Education.  Современи и креативни методи за учење, техники на учење и менаџмент во училница.  Успешна примена на современи приоди во наставатапо математика и природни науки.  Користење на Edubuntu во Природни науки. -Унапредување на наставата по математика и природна група предмети. -Вебинари организирани од Microsoft:  Креативни WEB2.0 алатки во наставата.  Наставничко електронско портфолио во One Note.  Fun, education, stop motion, animation.  Пристап на информатичка технологија во образованието.  Successful application and integration of Information and Communication Technology.  Successfully completing the Primary School Teachers. training and demonstrating practical knowledge in Innovative Use of ICT in Primary Schools.  Електронско оценување и тестирање.  Oперативен систем Microsoft Windows.  Microsoft Оffice -Конференции: 1.First Educonference for Teachers and IT experts Струга, Македонија; 2.Fifth Educonference for Teachers and IT experts Скопје, Македонија; 3.7 Еду Конференција- Скопје, април, 2018; 4.Учество на 17 работилница во училницата на иднината и Трисеум проект, Брисел, Белгија, организирана од проектот Scientix, 2017; 5.Прва Меѓународна конференција по природни науки и математика – Учество како презентер со тема „Запознај го Scientix“2018; 6. Учество на Меѓународна конференција во Белград „ New technologies in education“; 7.Учество на настан како презентер– Месец на наука –ПМФ, Скопје; Добитник на грант за зелено знаме - „Фотоволтаици - енергија на иднината“; Добитник на грант од ФИТИР за проектот „Квалитетот на воздухот во училница“ 2019 г.;
Научен метод - Научно истражување
Опис: Презентација за чекорите на научниот метод
Јазик: Македонски
Како обоената светлина влијае врз фотосинтезата
Опис: Презентација за 9 одделение. Тема 1- ФОТОСИНТЕЗА И РАСТЕЊЕ НА РАСТЕНИЈАТА , час бр. 6
Јазик: Македонски
Повторување за испарување, кондензација
Опис: 5 одделение - Природни науки Тема 1. Испарување и кондензација час бр. 6 - Повторување за испарување и кондензација
Јазик: Македонски
Тестирање за скроб - експеримент
Опис: 7 одделение Тема бр.1 , час бр. 4 - Исхрана и преноси на енергија
Јазик: Македонски
Web 2.0 алатки во наставата по биологија
Опис: Web алатки кои можат да се искористат за подобрување на IT вештините на учениците и за подобрување на наставата по биологија.
Јазик: Македонски
Тест за 6 одд. Тема 1 - Повратни и неповратни промени
Опис: Тест за 6 одделение по Природни науки Тема1 - Повратни и неповратни промени Час бр. 10
Јазик: Македонски
Рецептори за светлина
Опис: Квиз за брзо повторување 8 одделение Тема 1 Час - Рецептори за светлина
Јазик: Македонски
Испарување и кондензација
Опис: 5 одделение Природни науки Тема бр. 1 Наставна содржина - Запознавање со кондензација
Јазик: Македонски
Тест 1 за 5 одд. - Природни науки - Тема 1 - Испарување и кондензација
Опис: Тест за 5 одд. по предметот Природни науки . Може да се употреби за повторување на Тема бр. 1 - Испарување и кондензација. Тестот содржи различен вид на прашања. Наставникот може да го прилагоди според своите потреби, а учениците можат да го употребат за усвојување и вежбање на изучените наставни содржини.
Јазик: Македонски
Воден циклус - фотографија
Опис: Вежба за воден циклус по предметот природни науки. Цртежот е изработен на е-уред (не е превземен)
Јазик: Македонски
Сетила
Опис: Интерактивен квиз за сетила за 8 одделение
Јазик: Македонски
Фотосинтеза
Опис: Презентација за фотосинтеза за 9 одд. Тема 1 Час бр.3 - фотосинтеза
Јазик: Македонски
Готвење - Природни науки 6 одд.
Опис: Презентација за наставната содржина Готвење за 6 одд. Тема 1 - Повратни и неповратни промени час бр. 8 - Готвење
Јазик: Македонски
Екологија - Истражување
Опис: Дали „зелените“ детергенти се помалку токсични од конвенционалните детергенти Истражување од областа на екологијата со сите чекори на научен метод
Јазик: Македонски
Класификација на животните - Царство на животни
Опис: Одделение 8 Тема бр.6-Класификација на организмите час бр. 50 и 51
Јазик: Македонски
Тест за 5 одд.Тема5- Животен циклус на растенијата
Опис: Тест за 5 одд. по предметот Природни науки за тема бр.5 - Животен циклус на растенијата
Јазик: Македонски
Тест за 6 одд. Тема 6- Екологија
Опис: Тест за тема 6 по природни науки за тема бр. 6- Eкологија изработен во Google forms
Јазик: Македонски
Извештај од истражување
Опис: Образец за извештај од истражување според научниот метод. Може да се искористи за секое истражување од природните науки.
Јазик: Македонски
Тест за одд. Тема - Органски системи кај човекот
Опис: 8 одделение - биологија Тематско повторување на тема бр.1 - Органски системи кај човекот преку тест
Јазик: Македонски
Сетило за вид
Опис: Дополнителен материјал за тие ученици што сакаат да знаат повеќе за сетилото за вид Биологија- 8 одделение Тема 1 , час бр.4. Рецептори за светлина
Јазик: Македонски
Составни делови на избалансирана исхрана
Опис: Тема бр.3- Добивање на храна Час бр.1 - Составни делови на избалансирана исхрана Дополнителен материјал кон наставната содржина
Јазик: Македонски
Органски системи кај човекот
Опис: Биологија Одделение 8 Тема 1 Час 1 - Повторување за органски системи
Јазик: Македонски
Органски системи кај човекот за 8 одд.
Опис: Дополнителен материјал кон наставната содржина Органски системи кај човекот Биологија, 8 одд., Тема 1, час бр.1
Јазик: Македонски
Градба на цвет
Опис: Биологија 9 одделение Тема 2 Размножување кај растенијата
Јазик: Македонски
Фотосинтеза- тест за 9 одд.
Опис: Биологија 9 одд. Тема 1 - Фотосинтеза час- Повторување за тема 1
Јазик: Македонски