Силвана ЈБинова


Институција: ООУ Страшо Пинџур Карбинци
Лични сајтови:
https://matematikasjb.weebly.com/
Кратка биографија: Силвана Јакимовска Бинова е магистер по Теорија на информатика, дипломиран професор по Математика кој работи како наставник по математика во ООУ Страшо Пинџур Карбинци. Мотивирана и посветена на реализирање на современа настава и унапредување на наставниот процес. Професионално се усовршува преку редовно следење на обуки, семинари, учество на конференции, реализација на меѓународни проекти (ACES, eTwinning, Erasmus), учество во натпревари со ученици на национално и интернационално ниво, подршка на иницијативи за унапредување на СТЕМ наставата но и реализирање на обуки на национално и училишно ниво.
Големи и мали броеви (мотивација)
Опис: Кратко видео за мотивирање за учење на запишување на големи и мали броеви во стандардна форма.
Јазик: Македонски
Запишување на големи и мали броеви - лекција
Опис: Интерактивна лекција за запишување на големи и мали броеви во стандардна форма во која во себе вклучува и краток квиз.
Јазик: Македонски
Запишување големи и мали броеви - интерактивно учење
Опис: Интерактивен ресурс за учење на Запишување на големи и мали броеви кој содржи видео за мотивација, интерактивна лекција за учење и предизвик за утврдување на знаењата.
Јазик: Македонски
Запишување на големи и најмали броеви - предизвик
Опис: Интерактивен ресурс за утврдување и проверка на знаења за запишување на гоелеми и мали броеви.
Јазик: Македонски
Мерни единици (Тарзија)
Опис: Ресурс за утврдување на знаења за претворање на мерни единици (соодветна за 6 одд.) преку примена на техника Тарзија и кратко упатство за оваа техника и нејзини варијации.
Јазик: Македонски
Машина за пишување тајни пораки
Опис: Постер приказ на вон-наставна активност која вклучува математика и кодирање.
Јазик: Македонски
Прости броеви и Ѕвезда многуаголници
Опис: Ресурс за интегриран пристап при изучувањето на прости броеви и правилни многуаголници.
Јазик: Македонски
Луда железница Чудни форми од лента
Опис: Ресурс за изучување на чудни форми добиени од лента и нивни својства, меѓу кои Мобиус лента.
Јазик: Македонски
Периметар и плоштина на фрактали на Кох
Опис: Ресурс за проучување на плоштина и периметар на фрактали на Кох (соодветен за ученици од 9 одд.) кој нуди огромна можност за интеграција на знаења за периметар, плоштина, дропки, степенувања, фрактали итн.
Јазик: Македонски
Периметар и плоштина на фрактали на Кох
Опис: Ресурс за проучување на плоштина и периметар на фрактали на Кох (соодветен за ученици од 9 одд.) кој нуди огромна можност за интеграција на знаења за периметар, плоштина, дропки, степенувања, фрактали итн.
Јазик: Македонски
Со геометриски трансформации до интересни шаблони
Опис: Ресурс за активност за проучување на геометриски трансформации и својства на 2Д форми преку Моире интерферентни шаблони.
Јазик: Македонски
И Смарт И Спорт со Микробит
Опис: Ресурс за реализирање на проектна активност со Микробит.
Јазик: Македонски
СТЕМ и Европски сателитски систем Галилео
Опис: Видео кое ја прикажува важноста на СТЕМ професиите,преку Европскиот сателитски систем Галилео и посебно учењето Математика (геометриски трансформации).
Јазик: Македонски
Проблемот е решен - потребна е рамнотежа
Опис: Видео за мотивирање на еколошка свесност и потреба за заштита на планетата Земја.
Јазик: Македонски
Колаж од разновидни таленти и млади животи
Опис: Сумативна брошура од реализиран проект чија цел е почитување на различностите.
Јазик: Англиски
Нерутински проблеми во настава по математика во основно образование
Опис: Труд од семинарот Математика и примени кој содржи задачи - нерутински проблеми во настава по математика.
Јазик: Македонски
Примена на лин. функција во проблеми од секојдневие
Опис: Наставен лист за утврдување на знаење за примена на линеарна функција во секојдневие со инструмент за самооценување.
Јазик: Македонски
Мерни единици и биодиверзитет
Опис: Наставен лист за утврдување на знаења за мерење,мерни единици и нивно претворање со инструмент за самооценување (чек листа).
Јазик: Македонски
Авионски летови во Европа
Опис: Наставен лист за утврдување на знаења за агол на Азимут за работа во пар, со чеклиста за самооценување на соработката.
Јазик: Македонски
Фрактална геометрија - плоштина и периметар
Опис: Интеактивен ресурс за запознавање со фрактална геометрија, истражување за плоштина и периметар на сложени форми од квадрати - Квадратна фрактална снегулка на Кох креиран на платформата на golabz.eu
Јазик: Македонски
Холистичка листа за оценување
Опис: Холистичка листа за оценување на решавање на проблем во повеќе од еден чекор
Јазик: Македонски
Проценти - предизвик (6 одд)
Опис: Интерактивен квиз за утврдување на знаења поврзани со цели за проценти од наставна програма по математика за 6 одд.
Јазик: Македонски
Игра - Лавиринт (множење и делење со 10, 100, 1000)
Опис: Интерактивна игра Лавиринт за утврдување на знаењата за множење и делење со 10, 100, 1000 (6 одд)
Јазик: Македонски