Снежана Златковска


Институција: ООУ„Илинден“ Крива Паланка
Лични сајтови:
http://ucimatematika.weebly.com/
Кратка биографија:
„Учи математика“
Опис: Веб страна за ученици и наставници по математика во основно образование.Целосно разработена наставната програма, изобилува со работни листови, Геогебрички , презентации, квизови...
Јазик: Македонски
Транслација
Опис: Транслација на точка и отсечка
Јазик: Македонски
Транслација
Опис: Транслација на фигура
Јазик: Македонски
Собирање цели броеви
Опис: Видеото ни покажува собирање на цели броеви на еден несекојдневен начин но многу интересен за учениците.
Јазик: Македонски
8 одд. Алгебра-Escape room
Опис: Решавање на проблеми преку една несекојдневна ситуација од. учениците се поставени во улога на детективи за да ја откријат потребната лозинкан и ја отворат вратата.
Јазик: Македонски
Целобројни степени на бројот 10
Опис: Презентација со која е претставено изучување на степените на бројот 10 со показател цел број.
Јазик: Македонски