Expressing opinions
Прикачен од: Елизабета Костеска
Опис: Час по англиски јазик во кој се изучува искажување мислење,согласување и /или несогласување со истото.
Област: Друга
Njehsimi i këndeve të trekëndlshit
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Video inçizim i njlsisl mësimore
Област: Природни науки
Пример на онлајн час со инплементација на меѓуетничка интеграција во образованието
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Часовите се наменети за спроведување на заеднички ученички активности во основните училишта кои ...
Област: Природни науки
ETWINNING проекти во наставата и воннаставните активности во основните училишта
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што претставува еTwinning проект? еTwinning проект е интернет проект (често се опишува како виртуелен проект иако ...
Област: Природни науки
2Д форми
Прикачен од: Малина Петреска
Опис: Наставен лист: броење 2Д форми за второ одделение
Област: Природни науки
Систем за дишење
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Наставен материјал со анимации, за полесно разбирање на процесот на дишење.
Област: Природни науки
ОЦЕНУВАЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Споредби во начините на оценување некогаш и денес. Не ги зедов во предвид неубавите примери на оценување, ...
Област: Природни науки
КЛИМАТСКИ ПРОМЕНИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Децениски проблем со кој се соочува цивилизацијата. Сите да дадеме свој придонес да се справиме со сите ...
Област: Природни науки
Мерни единици и биодиверзитет
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Наставен лист за утврдување на знаења за мерење,мерни единици и нивно претворање со инструмент за ...
Област: Природни науки
Работен лист Валентност и формули
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за валентност и формули
Област: Природни науки
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>