Александра Блажевска


Институција: ООУ„Јан Амос Коменски
Лични сајтови:
https://aleksandra-blazevska.blogspot.com/
Кратка биографија: Александра Блажевска дипломиран професор по хемија, наставник по хемија и природни науки во ООУ „Јан Амос Ко­мен­ски“, има десетгодишно работно искуство како наставник. Национален обучувач за платформата учење од далечина, Претседател е на Креа­ти­­вен центар Карпош , Scientix ам­ба­­садор, Модератор на онлајн курс за наставници („STEM is everywhere“ на European School­net Academy, Организатор на фес­ти­вал „It is COOL to be STEM“ за промоција на СТЕМ образование, кој во 2018 година е наг­ра­­ден на европско ниво во конку­рен­ци­ја од 800 активности, координатор на проекти Добитник на награда за добри наставни практики од фондација Отворено опшество Македонија Креатор на часови за онлајн учење со метод на учење преку ис­тра­жување и користење на онлајн ла­боротории на Go-Lab платформата, онлајн часови по хемија за ЕДУИНО. Учесник воулога предавач многубројни конференции, обуки, семинари и вебинари за наставници на државно и европско ниво.
Мерење pH на раствори
Опис: Во оваа активност учениците имаат можност да мерат pH на раствори со помош на виртуелен pH метар, да се запознаат како разредувањето на растворите со вода влијае врз промената на pH на растворите, да се запознаат со pH на продукти од секојдневниот живот, како и да решавате проблеми предизвикани од киселините и базите во секојдневниот живот Активноста го користи основното сценарио на научното истражување Во оваа активноста е искористена виртуена лабороторија на pHET и е наменета за часовите по хемија во 8 одделение
Јазик: Македонски
Квиз Агрегатни состојби на материјата
Опис: Оваа активност нуди можност преку интерактивна игра учениците низ забава да го гопроверат знаењето за темата Агрегатни состојби на материјата, Хемија 8 одд.
Јазик: Македонски
Структура на атомот квиз
Опис: Оваа активност нуди можност преку интерактивна игра учениците низ забава да го гопроверат знаењето за темата Структура на атомот.
Јазик: Македонски
Спроводници и изолатори
Опис: Истражувачка активност на часот по природни науки во 6 одделение. во ООУ„ Јан Амос Коменски“- Карпош, Скопје. Групирање на материјали според електро спроводливоста со користење на дух топче( Ghost ball).
Јазик: Македонски
Структура на атомот ппт
Опис: Презентацијата содржи вовед во историскиот развој на откритијата за атомот какао и објаснуваање за градбата на атомот и едукативна игра за проверка на наученото
Јазик: Македонски
План за истражување
Опис: Документот претставува темплате кој треба му користи на ученикот како да планира истражување со една променлива(Фер тест)
Јазик: Македонски
Реактивност на металите со кислород и вода
Опис: Овој Простор за Учење преку Истражување ( ПУИ) се темели на основното сценарио на научно истражувачкиот метод ( Basic scenario). Преку овој ПУИ Реактивност на алкални метали со кислород и вода учениците имаат можност преку релевантни набљудувања користејќи ја лабороторијата http://www.syngentaperiodictable.co.uk/reaction-zone.php да научат: за реакциите на алкалните метали со вода за реакциите на алкалните метали со воздух Исто така користејќи го ПУИ имаат можност да запишат хипотези врз основа на набљудувања да донесат релевантни заклучоци да споделуваат и дискутираат со сооучениците врз основа на добиените резултати
Јазик: Македонски
Наставен лист Јонска врска и равенки
Опис: Наставен лист за проверка на знаењата за содржините за јонска врска и пишување на хемиски равенки
Јазик: Македонски
Систем за дишење
Опис: Наставен материјал со анимации, за полесно разбирање на процесот на дишење.
Јазик: Македонски
Работен лист Ковалентна врска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за ковалентна врска
Јазик: Македонски
Работен лист Јонска врска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за јонска врска
Јазик: Македонски
Работен лист Валентност и формули
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за валентност и формули
Јазик: Македонски
Работен лист Брзина на хемиски реакции
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за брзина на хемиски реакции
Јазик: Македонски
Работен лист ендотермни и егзотермни процеси
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за ендотермни и егзотермни процеси
Јазик: Македонски
Работен лист добивање на соли
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за добивање на соли
Јазик: Македонски