Колаж од разновидни таленти и млади животи
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Сумативна брошура од реализиран проект чија цел е почитување на различностите.
Област: Општествени науки
Употреба на социјалните мрежи во основното образование, блог и интернет страници во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Како да на правиме блог или интернет страница? Внимателно проследете ја објавата, отворете ги сите ...
Област: Природни науки
И Смарт И Спорт со Микробит
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за реализирање на проектна активност со Микробит.
Област: Природни науки
Е-УЧЕЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Тема, совети и туторијали, кои никогаш не можат да застарат. Особено во овој петиод е потребно секој да си ...
Област: Природни науки
Со геометриски трансформации до интересни шаблони
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за активност за проучување на геометриски трансформации и својства на 2Д форми преку Моире ...
Област: Природни науки
Низ животот и делата на големите физичари
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интеграција на наставните предмети македонски јазик и физика е прикажана во продолжетокот - Низ животот и ...
Област: Природни науки
Периметар и плоштина на фрактали на Кох
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за проучување на плоштина и периметар на фрактали на Кох (соодветен за ученици од 9 одд.) кој нуди ...
Област: Природни науки
Запознавање и мерење на физичките величини (должина, плоштина, волумен)
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Да ги повториме единиците мерки за должина, плоштина и волумен. Полезен материјал за ученици од 5. до 9. ...
Област: Природни науки
Web quest - изработка на брошура во Word
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Користејќи web quest учениците се поттикнуваат на активно учество нa часот. Истражуваат за најпосетуваните ...
Област: Технички науки
Периметар и плоштина на фрактали на Кох
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за проучување на плоштина и периметар на фрактали на Кох (соодветен за ученици од 9 одд.) кој нуди ...
Област: Природни науки
Луда железница Чудни форми од лента
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за изучување на чудни форми добиени од лента и нивни својства, меѓу кои Мобиус лента.
Област: Природни науки
Прости броеви и Ѕвезда многуаголници
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за интегриран пристап при изучувањето на прости броеви и правилни многуаголници.
Област: Природни науки
Машина за пишување тајни пораки
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Постер приказ на вон-наставна активност која вклучува математика и кодирање.
Област: Природни науки
Приказна во Scratch - работа со настани
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: На учениците им се презентира готова програма во Scratch: приказна на тема „Безбедно користење на Интернетот“. ...
Област: Природни науки
Travel with light
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Проект за светлината
Област: Природни науки
Координати 5 одд
Прикачен од: Надица Марковска
Опис: Вовед во координати со интеракција на смарт табла или со MIMIO уред
Област: Природни науки
Здрав начин на живот
Прикачен од: Југослав Спасиќ
Опис: Едукативен наставен флаер-постер со совети за значење на Здрав начин на живот со текст и илустрации за ...
Област: Природни науки
Запишување на големи и најмали броеви - предизвик
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Интерактивен ресурс за утврдување и проверка на знаења за запишување на гоелеми и мали броеви.
Област: Природни науки
Математичка соба -escape room
Прикачен од: Адријана Тодорова
Опис: Интерактивна презентација,математичкаи гра во која за да излезат учениците од собата треба да решат неколку ...
Област: Природни науки
Како различните минерали влијаат на растот на растенијата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
<Претходна 2 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>