Ramiz Iljazi


Институција: ShFK "Besa" Veshallë-Tetovë
Лични сајтови:
http://ramiziljazi.weebly.com
Кратка биографија: Arsimtar i matematikës me 29 vite përvojë pune në arsim.
Njehsimi i këndeve të trekëndlshit
Опис: Video inçizim i njlsisl mësimore
Јазик: Македонски
Thyesat e parregullta dhe numrat e përzier
Опис: Njësi mësimore e përgaditur në Power Point nga lënda e Matematikës për klasën e 6
Јазик: Албански
Vlera_vendore_deri_te_të_qindëtat_dhe_të_mijëtat
Опис: Vlera_vendore_deri_te_të_qindëtat_dhe_të_mijëtat
Јазик: Албански
Emërtimi dhe vizatimi i katërkëndëshit
Опис: Emërtimi dhe vizatimi i katërkëndëshit
Јазик: Албански
Krahasimi dhe renfitja e thyesave
Опис: Prezantim nga matematika për klasën e 6
Јазик: Албански
3D Format
Опис: Njësi mësimore për klasën e 7 nga lënda e Matematikës përgaditur me Power Point
Јазик: Албански
Funksioni
Опис: Njësi mësimore për klasën e 8
Јазик: Албански
Konstruktimi i drejtëzës.Konstruktimi i shumëkëndëshave të rregullt
Опис: Njësi mësimore për klasën e 9
Јазик: Албански
Shumzimi i shprehjeve algjebrike
Опис: Njësi mësimore për klasën e 9
Јазик: Албански
Teorema e Pitagorës
Опис: Njësi mësimore për klasën e 9
Јазик: Албански
Zgjidhja e barazimeve me kllapa
Опис: Punim i marur nga faqja e Antonija Horvatek, e përgaditur dhe përhstatur në gjuhën shqipe mga unë Ramiz Iljazi
Јазик: Албански
Të shprehurit e ndryshores
Опис: Video inçizim i përgaditur për njësinë mësimore për klasën e 9. Të gjitha video inçizimet gjenden në kanalin tim në Youtub në linkun https://www.youtube.com/channel/UCMTZYizc2tLQuZO-7f76P8Q
Јазик: Албански