Снежана Захариева


Институција: О.У Климент Охридски- Битола
Лични сајтови:
http://zaharievasnezana.weebly.com/
Кратка биографија: Наставикк по математика во О.У Климент Охридски - Битола
МАТЕМАТИКА
Опис: Веб страна која ја градам за моите ученици, но и заедно со нив - изобилува со интерактивни материјали кои математиката ја прават полесна и поинтересна.
Јазик: Македонски
Вежби од Периферен агол
Опис: Вежби од периферен агол
Јазик: Македонски
Питагорова теорема
Опис: Нешто повеќе за Питагора, Питагоровата теорема и нејзино докажување
Јазик: Македонски
Дропки, проширување и кратење, нескратливи дропки
Опис: Работниот лист се состои од 30 задачи ( и одговори) кои се распоредени во три категории. Задачите означени со зелена боја се најлесни, со жолта потешки и со црвена се најтешки. Ресурсот е одличен за самостојно учење на учениците, но добар е и за решаваање на час, во склоп со https://pickerwheel.com/tools/random-number-generator/ каде се избира по случаен избор кој ученик ќе решава задача. Секој ученик може да избере задача од нивото за кое што смета дека го совладал.
Јазик: Македонски