Ненад Начковски


Институција: ООУ „11 Октомври“ - Куманово
Лични сајтови:
http://mythosmk.blogspot.mk
Кратка биографија: На лична иницијатива пред 10 години изработив блог-страница со бренд име Mythos на blogeraj.mk за љубителите и почитувачите на материјалната и духовната култура на Хелените и Римјаните. Откако беше затворен blogeraj.mk, Mythos се пресели на blogger.com и до денес успешно функционира и се користи како отворен образовен ресурсен центар за сите наставници кои изведуваат настава по изборниот предмет класичната култура во европската цивилизација. Mythos се разграни на платформата Фејсбук со сопствена страница, а има и свој канал на ЈуТјуб. Сите овие веб-содржини можат да се отворат од блог-страницата Mythos. 12 години работам во образованието со ентусијазам и желба македонското образование да се издигне на повисоко рамниште, каде што квалитетот на учењето и стекнувањето на сознанијата ќе бидат наполно дигитализирани во исчекор со времето и во конкуренција со современите образовани текови во светот.
Видови писма
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Графички приказ на трите видови писма создадени од почетокот на цивилизацијата и нивното толкување.
Јазик: Македонски
Што е папирус?
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Карактеристики на папирусот како софистициран вештачки материјал за пишување создаден во далечната човекова епоха.
Јазик: Македонски
Што е пергамент?
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Карактеристики и предности на пергаментот како софистициран вештачки материјал за пишување кој се употребувал наизменично со папирусот.
Јазик: Македонски
Краток увод во античката книжевност
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Краток увод во античката европска книжевност и нејзините особености (јазици на кои се пишувала, поделба на книжевните родови, начини на кои се ширела писменоста и фрагментарноста на книжевните дела).
Јазик: Македонски
Латински поговорки
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Латински поговорки од богатата духовна ризница на старите Римјани.
Јазик: Македонски
За класичните јазици
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Увод во класичните јазици кои се носители на античката книжевност и двигатели на подоцнежната европската културна и научна мисла.
Јазик: Македонски
Генеалошка класификација на светските јазици
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Поделба на светските јазици според нивното заедничко потекло и поделба на јазичните семејства од индоевропската група.
Јазик: Македонски
Латински фрази
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Избор на латински фрази што се користат во повеќе европски јазици со нивно толкување.
Јазик: Македонски
Интерактивен квиз со прашања од темата „Класични јазици“
Опис: Интерактивен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Интерактивен квиз со прашања од првата тема „Класични јазици“.
Јазик: Македонски
Поговорки и фрази
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Што е поговорка, а што фраза? Материјалот е наменет за наставниците.
Јазик: Македонски
Табела со грцизми и латинизми
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Со примена на ИКТ да се изработи табела со грцизмите и латинизмите застапени во македонскиот јазик.
Јазик: Македонски
Увод во античката епика
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Увод и особености на античката епика. Прочуени епичари од хеленската и римската книжевност и нивните значајни дела.
Јазик: Македонски
Увод во античката лирика
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Увод и особености на античката лирика. Прочуени лиричари од хеленската и римската книжевност. Извадок од лирска песна на римскиот лиричар Катул (фрагмент бр. 51).
Јазик: Македонски
Инсерт-техника - Античка книжевност
Опис: Наставен материјал за употреба на часот по предметот класичната култура во европската цивилизација во VI-то одделение. Примена на ИНСЕРТ-техниката во реализација на содржината за уводот во античката книжевност.
Јазик: Македонски
I.1 Вовед во изборниот предмет. Поделба на светските јазици во групи и семејства.
Опис: Прва содржина од темата Класични јазици изворно изработена во PPTX формат.
Јазик: Македонски
I.2. Класични јазици: старогрчки и латински јазик
Опис: Втора содржина од темата Класични јазици по изборниот предмет Класичната култура во европската цивилизација изработена во изворен PPTX формат (динамична презентација) за учење од далечина.
Јазик: Македонски
I.3 Писма
Опис: Трета содржина од темата Класични јазици по изборниот предмет Класичната култура во европската цивилизација изработена во изворен PPTX формат (динамична презентација) за учење од далечина.
Јазик: Македонски
V.1.1.Образованието во Хелада
Опис: Виртуелна онлајн настава. V тема: Секојдневие, општествен и приватен живот Лекција: Образованието во Хелада
Јазик: Македонски
V.1.2.Образованието во Рим
Опис: Виртуелна онлајн настава. V тема: Секојдневие, општествен и приватен живот Лекција: Образованието во Рим
Јазик: Македонски
V.2.Семејството и обичаите во античка Хелада и Рим
Опис: Виртуелна онлајн настава. V тема: Секојдневие, општествен и приватен живот Лекција: Семејството и обичаите во античка Хелада и Рим
Јазик: Македонски
V.3.Готварството кај Хелените и Римјаните
Опис: Виртуелна онлајн настава. V тема: Секојдневие, општествен и приватен живот Лекција: Готварството кај Хелените и Римјаните
Јазик: Македонски
Тема 3 - Јас, блискиот и ближниот
Опис: Воведна содржина од предметот етика во третата тема.
Јазик: Македонски
Тема 3 - За значењето на семејството
Опис: Втора содржина по предметот етика изработена во облик на анимација.
Јазик: Македонски
За живеалиштата на Хелените и Римјаните
Опис: Содржина од темата Уметност за изборниот предмет Класичната култура во европската цивилизација.
Јазик: Македонски
Олимпски додекатеон
Опис: Видео-презентација за 12 олимпски богови како отворен образовен ресурс за третата тема Митологија и верувања по наставниот предмет Класичната култура во европската цивилизација.
Јазик: Македонски
Информативен леток за ККЕЦ
Опис: Брошура која ја добиваат учениците како информација за тоа што ќе изучуваат по предметот Класичната култура во европската цивилизација доколку го изберат како изборен задолжителен предмет во VI одделение.
Јазик: Македонски
Латинизми, грцизми и интернационализми во македонскиот јазик
Опис: Презентација од темата Класични јазици по изборниот предмет Класичната култура во европската цивилизација за VI одделение.
Јазик: Македонски
Интерактивен квиз за темата Класични јазици
Опис: Утврдување на знаењата на учениците од првата тема „Класични јазици“ со квиз за самопроверка.
Јазик: Македонски