Работен лист добивање на соли
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за добивање на соли
Област: Природни науки
Работен лист ендотермни и егзотермни процеси
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за ендотермни и егзотермни процеси
Област: Природни науки
Работен лист Брзина на хемиски реакции
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за брзина на хемиски реакции
Област: Природни науки
Работен лист Валентност и формули
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за валентност и формули
Област: Природни науки
Работен лист Јонска врска
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за јонска врска
Област: Природни науки
Работен лист Ковалентна врска
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Работен лист за вежби и утврдување на стекнатото знаење за ковалентна врска
Област: Природни науки
Градба на цвет
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Биологија 9 одделение Тема 2 Размножување кај растенијата
Област: Природни науки
Органски системи кај човекот
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Биологија Одделение 8 Тема 1 Час 1 - Повторување за органски системи
Област: Природни науки
Решавање логички натпреварувачки задачи - тест
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Тестот содржи логички натпреварувачки задачи преземенеи од www.bebras.org (CC BY-NC-SA 3.0). Притоа е внимавано истите да ...
Област: Технички науки
Игра со Micro:bit
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците изготвуваат игра со Micro:bit, програма која содржи комбинација од структури и вклучува настани. ...
Област: Технички науки
Музика со Micro:bit
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците учат како да кодираат програми за мзуичко образование користејќи го Micro:bit. Разгледуваат готов ...
Област: Технички науки
Структура за повторување во Scratch - задача
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Учениците треба да креираат движење во облик на буквата V во вселената со боите на виножитото. При тоа со ...
Област: Технички науки
Web quest - изработка на брошура во Word
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Користејќи web quest учениците се поттикнуваат на активно учество нa часот. Истражуваат за најпосетуваните ...
Област: Технички науки
Дигитален отпечаток - квиз
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: Kahoot квиз - дигитален отпечаток
Област: Технички науки
Мерни единици (Тарзија)
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за утврдување на знаења за претворање на мерни единици (соодветна за 6 одд.) преку примена на техника ...
Област: Природни науки
Тест за одд. Тема - Органски системи кај човекот
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: 8 одделение - биологија Тематско повторување на тема бр.1 - Органски системи кај човекот преку тест
Област: Природни науки
Вовед во множење 2 одд
Прикачен од: Надица Марковска
Опис: Со примена на MIMIO уред или Smart табла учениците да работат интерактивно за да усвојат што е множење.
Област: Друга
Запишување на големи и најмали броеви - предизвик
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Интерактивен ресурс за утврдување и проверка на знаења за запишување на гоелеми и мали броеви.
Област: Природни науки
Извештај од истражување
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Образец за извештај од истражување според научниот метод. Може да се искористи за секое истражување од ...
Област: Природни науки
Тест за 6 одд. Тема 6- Екологија
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Тест за тема 6 по природни науки за тема бр. 6- Eкологија изработен во Google forms
Област: Природни науки