Надица Марковска


Институција: ООУ Невена Георгиева Дуња
Лични сајтови:

Кратка биографија: Одделенски наставник во ООУ Невена Георгиева Дуња веќе 19 години. Учествував во многу проекти од областа на образованието и примена на ИКТ во наставата. Обучувач сум била за примена на информатичка технологија и микрософт уште од 2006 година преку УСАИД, Обучувач за ТООЛ КИДС, G-compre, Edubuntu,Web Qest, обука за работа на смарт табла преку примена на MIMIO уред, обука за работа на Clasroom и др. Преку Еразмус + бев на обука во Холандија за Дигитализација во наставата и потоа спроведов обука за примена на најнови алатки во образованието во нашето училиште, училиштата од Кисела Вода и на наставници ниво на цела Македонија кои се пријавија. Сега сум училишен обучувач за Националната платформа за учење од далечина.
Вовед во множење 2 одд
Опис: Со примена на MIMIO уред или Smart табла учениците да работат интерактивно за да усвојат што е множење.
Јазик: Македонски
Координати 5 одд
Опис: Вовед во координати со интеракција на смарт табла или со MIMIO уред
Јазик: Македонски