Njehsimi i këndeve të trekëndlshit
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Video inçizim i njlsisl mësimore
Област: Природни науки
ETWINNING проекти во наставата и воннаставните активности во основните училишта
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Што претставува еTwinning проект? еTwinning проект е интернет проект (често се опишува како виртуелен проект иако ...
Област: Природни науки
Систем за дишење
Прикачен од: Александра Блажевска
Опис: Наставен материјал со анимации, за полесно разбирање на процесот на дишење.
Област: Природни науки
Мерни единици и биодиверзитет
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Наставен лист за утврдување на знаења за мерење,мерни единици и нивно претворање со инструмент за ...
Област: Природни науки
И Смарт И Спорт со Микробит
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Ресурс за реализирање на проектна активност со Микробит.
Област: Природни науки
Низ животот и делата на големите физичари
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интеграција на наставните предмети македонски јазик и физика е прикажана во продолжетокот - Низ животот и ...
Област: Природни науки
Приказна во Scratch - работа со настани
Прикачен од: Маја Виденовиќ
Опис: На учениците им се презентира готова програма во Scratch: приказна на тема „Безбедно користење на Интернетот“. ...
Област: Природни науки
Travel with light
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Проект за светлината
Област: Природни науки
Координати 5 одд
Прикачен од: Надица Марковска
Опис: Вовед во координати со интеракција на смарт табла или со MIMIO уред
Област: Природни науки
Запишување на големи и мали броеви - лекција
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Интерактивна лекција за запишување на големи и мали броеви во стандардна форма во која во себе вклучува и ...
Област: Природни науки