Кратко видео - Декларација за отворени образовни ресурси
Прикачен од: Tamara
Опис: Кратко информативно видео за Декларацијата за отворени образовни ресурси на Македонија. Поддржете ја ...
Област: Друга
Светското наследство во рацете на младите
Прикачен од: Tamara
Опис: Образовно наставно помагало со упатство за наставници
Област: Друга
Едукативни презентации на Prezi
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интересни едукативни презентации, на пример: Јаглеводороди СВОЈСТВА Физички Првите 4 членови се во ...
Област: Природни науки
Интеграција на еколошкото образование во редовниот образовен систем
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Очекувани резултати: Учениците: - Решаваат проблемски ситуации, воопштуваат, извлекуваат заклучоци; - Ги ...
Област: Природни науки
Дизајн и амбалажа
Прикачен од: Златко Цветаноски
Опис: Магистерска работа на тема: Дизајн и амбалажа. Што е амбалажа и колку е важен нејзинот дизајн. 3D Дизајн на ...
Област: Технички науки