Валентина Степановска Андонова


Институција: ОУ "Даме Груев" - Битола
Лични сајтови:

Кратка биографија: Завршен Природно-математичкиот факултет во Скопје група математика-физика. Организатор на презентации и подготвувач на проекти од полето на физиката. Поседувам креативност, способност за работа во тим со одлични комуникациски и организациони вештини. Се одликувам со прецизност и темелност во реализација на зададените работни задачи. Од 2000 година наставник по физика во ОУ"Даме Груев" - Битола.
Магнетно поле
Опис: Изучување на нова наставна содржина во тема "Електрицитет и магнетизам" - деветто одделение
Јазик: Македонски
Тотална рефлексија
Опис: Нова наставна содржина од темата "Светлина" осмо одделение.
Јазик: Македонски
Силите можат да го променат обликот на предметот
Опис: Нова наставна содржина од темата "Сили и движење" Осмо одделение.
Јазик: Македонски
„Паметни“ венецијанерки
Опис: Проект иновација, креиран со ученици членови на физичката секција од ОУ "Даме Груев" - Битола
Јазик: Македонски
Travel with light
Опис: Проект за светлината
Јазик: Англиски