П.И.Чајковски „Детски албум“ во цртани филмови
Прикачен од: Лариса Жулина-Митовски
Опис: Интерактивна презентација по предметот музичко образование за VII одделение. НАСТАВНА ТЕМА НА НАСТАВНАТА ...
Област: Уметност
Игра - Лавиринт (множење и делење со 10, 100, 1000)
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Интерактивна игра Лавиринт за утврдување на знаењата за множење и делење со 10, 100, 1000 (6 одд)
Област: Природни науки
Проценти - предизвик (6 одд)
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Интерактивен квиз за утврдување на знаења поврзани со цели за проценти од наставна програма по математика ...
Област: Природни науки
Дропки, проширување и кратење, нескратливи дропки
Прикачен од: Снежана Захариева
Опис: Работниот лист се состои од 30 задачи ( и одговори) кои се распоредени во три категории. Задачите означени со ...
Област: Природни науки
Како се поврзуваат мерните инструменти, волтметар и амперметар во струјниот круг?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ЗАКЛУЧОК: в) При врзувањето ва инструментите со кои се мери истонасочна струја секогаш треба да внимаваме ...
Област: Природни науки
«Знаци за промена на виснината на тоновите» - квиз за 7 одделение
Прикачен од: Лариса Жулина-Митовски
Опис: Kahoot квиз - «Знаци за промена на виснината на тоновите» Музичко образование 7 одделение Тема3:Музичка ...
Област: Уметност
Онлајн -тест „Најпознатите композитори на класична музика“
Прикачен од: Лариса Жулина-Митовски
Опис: Креативен час по музичко образование кајшто учениците низ решавање на онлајн- тестот „Најпознатите ...
Област: Уметност
Фрактална геометрија - плоштина и периметар
Прикачен од: Силвана ЈБинова
Опис: Интеактивен ресурс за запознавање со фрактална геометрија, истражување за плоштина и периметар на сложени ...
Област: Природни науки
Одржување лична хигиена во време на Ковид-19
Прикачен од: Јелена Мандиќ
Опис: Преку мултимедијална содржина учениците учат и повторуваат за лична хигиена како да ја одржуваме во време ...
Област: Општествени науки
8 одд. Алгебра-Escape room
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Решавање на проблеми преку една несекојдневна ситуација од. учениците се поставени во улога на детективи за ...
Област: Природни науки