Собирање цели броеви
Прикачен од: Снежана Златковска
Опис: Видеото ни покажува собирање на цели броеви на еден несекојдневен начин но многу интересен за учениците.
Област: Природни науки
Запознавање и мерење на физичките величини (должина, плоштина, волумен)
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Да ги повториме единиците мерки за должина, плоштина и волумен. Полезен материјал за ученици од 5. до 9. ...
Област: Природни науки
Kuiz/prezantim Kush do të jetë më i dituri? Format 2D
Прикачен од: Арјета Чајљани
Опис: Prezantim në formën e kuizit, ku nxënësit do të mund të identifikojnë dhe emërtojnë format 2D (klasa 4) Презентација во форма на куиз, каде што ...
Област: Природни науки
Тематско планирање 19.04-10.06.2021
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање за сообраќај
Област: Друга
Тематско планирање 21.01-16.04.2021
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање за Мојот дом и Место на живеење
Област: Друга
Тематско планирање 1.10.2020-30.12.2020
Прикачен од: Стефанка Николовска
Опис: Тематско планирање Јас и другите и Моето училиште
Област: Друга
Плоштина на 2Д форми
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Презентацијата може да се користи по било кој предмет. Место математичките термини во кругот може да се ...
Област: Природни науки
Плоштина на комбинирани форми
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Плоштина на 2Д форми кои се составени од повеќе 2Д форми
Област: Природни науки
KONTROLLOJMË RREGULLËN/КОНТРОЛА НА ПРАВИЛОTO
Прикачен од: Арјета Чајљани
Опис: KLASA E PARË ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ
Област: Природни науки
GRUPIMI I FORMAVE 3D / ГРУПИРАМЕ 3Д ФОРМИ
Прикачен од: Арјета Чајљани
Опис: ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ KLASA E PARË
Област: Природни науки