VENDNDODHJA - МЕСТОПОЛОЖБА
Прикачен од: Арјета Чајљани
Опис: ПРВО ОДДЕЛЕНИЕ KLASA E PARË
Област: Природни науки
Трансформација(Упростување) на алгебарски изрази
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Интерактивна презентација во која има вметнато игри. Едната е направена директно тука. Добро е да се работи ...
Област: Природни науки
Заокружување децимални броеви на една децимала
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Играта е наменета за ученици од 6 до 9 одделение.Изработена е во Scratch. Со кликање на зеленото знаменце се ...
Област: Природни науки
Бројни изрази(My figure)
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Вежби за бројни изрази со ученици од 6то одделение. На овој начин учениците подобро ќе ја запознаат мојата ...
Област: Природни науки
Месна вредност до милион
Прикачен од: Кети Наумоска
Опис: Ова е прва лекција по математика за 6то одделение. Направена е видео презентација во која се опфатени сите ...
Област: Природни науки
Полуспроводнички уреди
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Дневна подготовка за нова наставна содржина.
Област: Природни науки
Ширење и брзина на звук
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Дневна подготовка за нова наставна содржина.
Област: Природни науки
Бранови
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Дневна подготовка за тематско повторување.
Област: Природни науки
Моќност
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Дневна подготовка на нова наставна содржина
Област: Природни науки
Енергија
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Дневна подготовка за тематско повторување.
Област: Природни науки
Истражување за Сончев систем
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Научно истражување Добивање и претставување докази: прави набљудувања и ги забележува набљудувањата. ...
Област: Природни науки
Видео: Пролетни цвеќиња
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Изработка на пролетни цвеќиња.
Област: Уметност
Дигитална сликовница
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Работа на компјутери.
Област: Друга
Пролетни цвеќиња
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Активности за пролетни цвеќиња
Област: Уметност
Песни за второ одд.според наставната програма
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Избор на песни за второ одделение.
Област: Уметност
Работен лист за приказната - Портокали за сите-техника лента на приказната
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Примена на техника лента на приказната.
Област: Друга
Додатна настава за четврто одделение
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Годишна програма со цели, содржини, средства и материјали за реализација на програмата.
Област: Друга
Програма за дополнителна настава - четврто одделение
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Програма со цели, содржини, интегрирана со сите наставни предмети.
Област: Друга
Интегриран работен ден - видеочас
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Интегрирани активности по Македонски јазик и Ликовно образование.
Област: Друга
Тест по Јазик за трето одделение
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Контролни прашања за темата Јазик во трето одделение.
Област: Друга