Мојот дом
Прикачен од: Николетка Панева
Опис: Содржини од темите: Семејство, домакинство, општество
Област: Општествени науки
Zbatimi i TIK ne mesim
Прикачен од: Ramiz Iljazi
Опис: Zbatimi i Power Point ne mesim gjate prezantimit.
Област: Природни науки
План за час со примена на ИКТ во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: План за час со примена на ИКТ во наставата за предметите: Вовед во физиката или Основи на природните науки.
Област: Природни науки
Дополнителна настава по предметот хемија за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Програма за допoлнителна настава по предметот Хемија за VIII одделение учебна 2011/2012 година
Област: Природни науки
Програма за работа - Актив на јазичари
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Годишна програма за учебната 2012/2013 година. Во Активот се наставниците по македонски јазик, англиски јазик и ...
Област: Општествени науки
Програма за работа на драмска секција
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Програма за работа на драмската секција за учебната 2012/2013 година.
Област: Општествени науки