Кети Наумоска


Институција: Kuzman Josifoski-Pitu, Kicevo
Лични сајтови:

Кратка биографија: Наставник по математика од 6 до 9 одделение во ОУ"Кузман Јосифоски-Питу, Кичево со работен стаж од 26 години. Сум учествувала во многу проекти од УСАИД. Повеќето од нив беа практични на кои работеа учениците со моја помош и поддршка. Освоив прва награда од Фондацијата Отворено Општество во групата предметни наставници како наставник со најдобра пракса. Имам свој канал на youtube,но сега повеќе ги користам google drive i one drive. За време на пандемијата преслушав многу вебинари и изгледав многу туторијали на Youtube. Oсвоив над 100 сертификати-се за ефективна и успешна настава на далечина. Тие вебинари кои сама ги пронаоѓав на интернет ми помогнаа да научам многу нови работи. Бидејќи средно училиште завршив на насока математика-информатика знаењата за програмирање оттогаш не сум ги заборавила, па ги применив во Scratch. Летово беа првите мои обиди и по илјада грешки, но голема упорност бев пресреќна кога програмата беше добра, а квизот функционален. Научив и да дизајнирам(повторно од вебинари),доволно за да им покажам на учениците. Повеќе ги сакам интерактивните материјали кои и сега им ги споделувам во завршниот дел од часот.
Месна вредност до милион
Опис: Ова е прва лекција по математика за 6то одделение. Направена е видео презентација во која се опфатени сите наставни цели. • Одредува месна вредност на секоја цифра во даден број • Одредува месна вредност на целите и децималните места кај децимални броеви до стотинки. Во претпоследниот слајд има и една видео игра со која учениците ќе го повторат наученото, а воедно ќе биде и интересна за нив.
Јазик: Македонски
Операции со дропки
Опис: Интерактивна игра за операции со дропки.Дадено е упатство како треба да се игра. Решенијата се на стрелките на кои доколку се кликне излегува облаче со број. Броевите најдобро е да се запишуваат зошто за отклучување на катанецот се потребни четирите последни броеви во облачињата. Најдобро е наставникот претходно да ја проба и да им ја објасне на учениците
Јазик: Македонски
Бројни изрази(My figure)
Опис: Вежби за бројни изрази со ученици од 6то одделение. На овој начин учениците подобро ќе ја запознаат мојата личност. Секој колега може да го примени истиот начин со цел да се повторат знаењата до 5то одделение за бројни изрази, начин на изведување на операциите и употреба на загради.
Јазик: Македонски
Питагорова Теорема
Опис: Квиз за Питагорова Теорема во Google Forms
Јазик: Македонски
Делење на двоцифрен број со едноцифрен и заокружување на една децимала
Опис: Играта е направена во Scratch. Играта е наменета за ученици од 6-8 одделение.Се започнува со кликање на зеленото знаменце.Откако ќе се поделат броевите се дава одговор на прашањето во полето под него.Реазултатот од делењето се заокружува на цел број.Се продолжува со одговорите се додека не се стигне до жолтото топче со што играта завршува.
Јазик: Македонски
Собирање на дропки
Опис: Играта е направена во Scratch наменета за ученици од 7-9 одделение.Започнува со кликање на зеленото знаменце.После поставеното прашање учениците даваат одговор во полето под него. Ќе добијат повратна информација дали е точно или не. Истата постапка се повторува со кликање на зеленото знаменце.
Јазик: Македонски
Заокружување децимални броеви на една децимала
Опис: Играта е наменета за ученици од 6 до 9 одделение.Изработена е во Scratch. Со кликање на зеленото знаменце се задава број и прашање на кое треба да се запише одговор под прашањето при што се добива повратна инфомација. Mоже да се игра бесконечно.
Јазик: Македонски
Квиз(игра) за делители исодржатели,НЗД и НЗС
Опис: Се отвора една карта на која е поставено прашање за кое се понудени четири можни одговори. Потребно е да се погоди точниот одговор со кликнување на него.
Јазик: Македонски
Квиз(игра) за квадрирање
Опис: На лентата е даден број кој треба да се квадрира а под него треба да се чекира точниот одговор од зададените неколку опции.
Јазик: Македонски
Квиз за бројни изрази
Опис: Прашањето со бројниот израз во кој се застапени операциите: собирање, одземање, множење, делење и квадрирање како и употреба на загради е зададено лево и треба да се одбере еден од понудените одговори. Времето за размислување е ограничено.
Јазик: Македонски
Квиз за линеарни низи
Опис: Дадена е линеарна низа со растечки или опаѓачки редослед. Треба да се најде правилото за одрдување на општ член во низата со чекирање на еден од понудените одговори. Во текот на играта се дава и бонус,карта која треба да ја изберат учениците. Времето за играње е ограничено
Јазик: Македонски
Квиз(игра) за подредување на дропки, децимални броеви, периодични децимални броеви и проценти
Опис: Во лентата најгоре се зададени дропки,децимални броеви,проценти кои со влечење треба да се наместат на соодветното место од најмал до најголем. Водич нека биде стрелката во играта. Самото упатство е наведено и во самата игра. Точно намстените броеви ќе се обојат со зелена боја. Во спротивно бројот е на погрешно место
Јазик: Македонски
Квиз за подредување на децимални броеви
Опис: Децималните броеви треба да се подредат со влечење на бројна права која е дадена најгоре почнувајќи од 1 до 12. Се подредуваат од најмал до најголем. Врвката може да се намалува или зголемува. Дадено е упатство во самата игра.
Јазик: Македонски
Трансформација(Упростување) на алгебарски изрази
Опис: Интерактивна презентација во која има вметнато игри. Едната е направена директно тука. Добро е да се работи слајд по слајд и за време на час, а не за домашна работа како би имало повеќе интеграција со учениците. Посебно да се обрне внимание на слајд 8 каде е квизот. Презентацијата може да се експортира во PDF и да се прерабоотува по желба на наставникот.
Јазик: Македонски
График на линеарна функција
Опис: Претставување на линеарна функција табеларно и графички
Јазик: Македонски
Плоштина на комбинирани форми
Опис: Плоштина на 2Д форми кои се составени од повеќе 2Д форми
Јазик: Македонски
Плоштина на 2Д форми
Опис: Презентацијата може да се користи по било кој предмет. Место математичките термини во кругот може да се запоишат поими од било кој предмет и до нив место математичките слики да се стави слика или податоци за поимот што одговара, на тој дел од кругот.
Јазик: Македонски
Моделирање на 3D форми (mini house)
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се испечатат на 3Д печатач. Едноставен и интуитивен е за користење на сите корисници и дизајнери, наставници и ученици како би можеле својата фантазија да ја претворат во модел. Мојот модел може да им послужи на наставниците по математика и техничко образование. Учениците може да го видат дадениов модел од различни перспективи.
Јазик: Македонски
Моделирање на 3D форми(Bottle and bowls)
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се испечатат на 3Д печатач. Едноставен и интуитивен е за користење на сите корисници и дизајнери, наставници и ученици како би можеле својата фантазија да ја претворат во модел. Мојот модел може да им послужи на наставниците по математика и техничко образование. Учениците може да го видат дадениов модел од различни перспективи.
Јазик: Македонски
Моделирање на 3D форми (table and chair)
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се испечатат на 3Д печатач. Едноставен и интуитивен е за користење на сите корисници и дизајнери, наставници и ученици како би можеле својата фантазија да ја претворат во модел. Мојот модел може да им послужи на наставниците по математика и техничко образование. Учениците може да го видат дадениов модел од различни перспективи.
Јазик: Македонски
Моделирање на 3D форми (amazing wrench)
Опис: Tinkercad e бесплатен дигитален алат наменет заизработка и уредување на 3Д модели кои покасно можат да се испечатат на 3Д печатач. Едноставен и интуитивен е за користење на сите корисници и дизајнери, наставници и ученици како би можеле својата фантазија да ја претворат во модел. Мојот модел може да им послужи на наставниците по математика и техничко образование. Учениците може да го видат дадениов модел од различни перспективи.Може да ја одберат опцијата долу лево “View in 3D“ и да го вртат моделот како сакаат.
Јазик: Македонски
Тест-Алгебра(равенки,системи,неравенки)
Опис: Тестот е за 9то одделение и е изработен во Microsoft Forms. Оодговорите се со повеќечлен избор.
Јазик: Македонски
Тест(квиз) за 7 одд.-Геометрија(Агли на трансверзала, триаголник, 3Д форми, трансформации и складни триаголници)
Опис: Тестот е изработен во Microsoft Forms со повеќечлен избор, но ии со запишување на одговорот
Јазик: Македонски
Примена на систем од две линеарни равенки со две непознати(Текстуални задачи)
Опис: Решени се неколку текстуални задачи со примена на еден од методите за решавање системи (со замена или елиминација на спротивните членови.
Јазик: Македонски
Одредување внатрешен и надворешен агол кај правилен многуаголник
Опис: Во презентацијата е објаснето како се доаѓа до формулите за одредување внатрешен и надворешен агол кај правилен многуаголник. Запишани се формулите и решени 2 задачи
Јазик: Македонски
Работен лист за еквивалентни дропки
Опис: Разни типови задачи, повеќето илустративни за одредување на еквивалентни дропки на дадените. Даден е како word документ и може да се работи директно во него и за време на часот
Јазик: Македонски
Квиз-игра за “Идентификација на 2Д форми“
Опис: Учениците треба да идентификуваат која форма е на сликата и да ја залепат со формата напишана со зборови. Опишан е начинот пред почетокот на играта. Наменета е за ученици од 6 одделение
Јазик: Македонски
Квиз(игра) за својства на четириаголниците
Опис: Најдобро е да се одбере опцијата multiple choice. потребно е да се кликни на најточниот одговор
Јазик: Македонски
I love math
Опис: Word Art e алатка за модификација на текст.Може да се користи и за уредување на текст во word. Вклучува ефекти на бои,контури,сенки,3Д ефекти. Може да свитка,истегне или на друг начин да ја измени формата на текстот.
Јазик: Македонски
Анимирана училница со помош на Bitmoji
Опис: Aнимирана фотографија со помош на Bitmoji. Направена е во Google Slide, а експортирана како png
Јазик: Македонски
Back to school
Опис: Анимирано видео со користење на Bitmoji. Искористено е и Google slides за ставање на некои елементи. Прикажана е мојата љубов кон математиката и желбата за враќање на учениците во училишните клупи.
Јазик: Македонски
Логички задачи
Опис: Решени се неколку стари логички задачи (некои со променет текст, како во денешни услови)заради развивање на креативното размислување и подигнување на интелектуалното ниво на учениците.
Јазик: Македонски
Веројатност
Опис: Интерактивна табла за бура на идеи во која учениците ќе даваат и запишуваат идеи според барањата.
Јазик: Македонски
Питагорова теорема кај ромб
Опис: Работено е во Jamboard како интерактивна табла. Може и учениците да работат и одговараат на прашања, доколку ги има и доколку им дозволи наставникот да едитираат
Јазик: Македонски
Пресметување на аритметичка средина, мода, медијана и ранг на низа од податоци
Опис: Работа со податоци во Excel со користење на функциите: Average, Mode, Median, Min и Max, сортирање на податоци и столбест дијаграм.
Јазик: Македонски
Табеларен извештај
Опис: Програма за пресметување просек по предмети, по пол, просек за сите ученици, број на одлични, многу добри...со еден збор табеларен извештај за секое тримесечие. Направен е за 9 одделение. Нормално дека ако го користат другите, треба да претрпи измени во зависност од состојбата во паралелката.
Јазик: Македонски
Геометриски трансформации
Опис: Видео презентацијата е интерактивна наменета за ученици од 7-9 одд. Во видеото практично со помош на графофолија ги објаснувам сите геометриски трансформации(транслација, ротација и осна симетрија). Работено е во алатката Edpuzzle. Алатката е одлична зошто за време на презентацијата може да се поставуваат прашања со повеќечлен избор, со објаснување и нотни белешки со што ќе се задржи вниманието на ученикот
Јазик: Македонски
Волумен на призма
Опис: Видео презентација во Emaze наменета за ученици од 9то оддление. Решени се неколку задачи со пресметување волумен на различни видови призми. Не е потребна регистрација. доволно е да се кликне само на “Х“
Јазик: Македонски
Зеднички содржатели
Опис: Кратко видео во Animaker. Акцент ставвив на анимациите: креирање на аватарот, менување на сцени, додавање објекти, поставки на звукот за да се совпаѓа со мрдањето на устата.
Јазик: Македонски
Одредување НЗС на два броја
Опис: Како реализирам час во Teams со помош на Class Notebook. Повеќе од часовите ги реализирам на овој начин зошто предавам математика. Часот со оваа наставна содржина не е сеуште реализиран бидејќи не сум стигната до неа.
Јазик: Македонски
Правење дропки
Опис: Како може практично да се покажат дропките. Постапката може да се примени и за помалите одделенија. На овој начин може да се покажат и еквивалентни дропки, да се споредат дропки и да се направи мешан број
Јазик: Македонски
Практично определување на НЗС на 2 и 3
Опис: Видео во кое на практичен начин со помош на конци, патенти, компјутерска хартија и стиропор може да се одреди практично НЗС на 2 и 3, а може да користи и за одредување НЗС и на други броеви
Јазик: Македонски
Зголемување и намалување со проценти
Опис: Видео во Renderforest со неколку текстуални задачи за зголемување и намалување со проценти. Може да послужи за 7-9 одделение
Јазик: Македонски