Стефанка Николовска


Институција: OOУ,, Гоце Делчев'' Тетово
Лични сајтови:

Кратка биографија: Родена 22.08.1978год во Тетово.Дипломиран професор по одделенска и предучилишна настава. Вработена како одделенски наставник од 2004 год. прво во подрачното училиште ОУ,,Братство Миѓени'' во с. Сарачино 2 години. Од 2008 сум вработена сум во централното училиште ООУ,, Гоце Делчев'' во Тетово. Завршени се многу обуки во текот на мојот работен стаж и добиени се многу сертификати, а добиените знаења ги применувам во моите предавања.
Звуци
Опис: Игра за препознавање на звуците
Јазик: Македонски
Артикулација и дискриминација на гласот Ш
Опис: Артикулација и дискриминација на гласот Ш
Јазик: Македонски
Артикулација и дискриминација на гласот Ч
Опис: Артикулација и дискриминација на гласот Ч
Јазик: Македонски
Пепелашка
Опис: Квиз за прво одделение во kahoot за Пепелашка
Јазик: Македонски
Квиз за собирање и одземање до 10
Опис: Квиз за прво одделение по математика за собирање и одземање до 10
Јазик: Македонски
Споредување и мерење според висина
Опис: Презентација за мерење на висина за прво одделение математика
Јазик: Македонски
Карти броеви од 7 до 10
Опис: Карти броеви изработени за потребите на учениците за прво одделение
Јазик: Македонски
Удвојување на броевите до 20
Опис: Удвојување на броевите до 20 презентација за прво одделение по математика
Јазик: Македонски
Услови за раст и развој на растенијата
Опис: Услови за раст и развој на растенијата за прво одделение по природни науки
Јазик: Македонски
Артикулација и дискриминација на гласот Џ
Опис: Препознавање на гласот Џ во сите три положби на зборовите за прво одделение
Јазик: Македонски
Карти броеви од 1 до 6
Опис: Карти броеви изработени за потребите на учениците од прво одделение
Јазик: Македонски
Убавините на нашата таковина
Опис: Презентација за убавините на нашата татковина
Јазик: Македонски
Професии
Опис: Презентација за професии за прво одделение општество
Јазик: Македонски
Тематско планирање 19.04-10.06.2021
Опис: Тематско планирање за сообраќај
Јазик: Македонски
Тематско планирање 21.01-16.04.2021
Опис: Тематско планирање за Мојот дом и Место на живеење
Јазик: Македонски
Тематско планирање 1.10.2020-30.12.2020
Опис: Тематско планирање Јас и другите и Моето училиште
Јазик: Македонски
Расејување на растенијата-работен лист
Опис: Работен лист за расејување на растенијата
Јазик: Македонски
Безбедно место за играње
Опис: Презентација за сообраќај за прво одделение по општество.
Јазик: Македонски
Вагата во рамнотежа
Опис: Презентација за ученици од прво одделение за запознавање со вагата и како се мери со неа.
Јазик: Македонски
Развигорчето ја разбудува природата
Опис: Приказна по серија слики преку презентација за прво одделение
Јазик: Македонски
Местоположба
Опис: Презентација за препознавање на поимите пред,зад,над,под,до
Јазик: Македонски
Расејување на растенијата
Опис: Презентација за расејување на растенијата за прво одделение природни науки
Јазик: Македонски
Претставување на податоци во дијаграми
Опис: Презентација за претставување на податоци во дијаграми за прво одделение математика.
Јазик: Македонски
Мравки пожарникари-работен лист
Опис: Работен лист за приказната Мравки пожарникари за прво одделение
Јазик: Македонски
Крстосница и улица
Опис: Презентација за сообраќај за прво одделение општество
Јазик: Македонски
Мравки пожарникари
Опис: Презентација според приказната Мравки пожарникари за прво одделение македонски јазик.
Јазик: Македонски
Живо - неживо
Опис: Игра за живо-неживо со влечење на слики
Јазик: Македонски
Препознавање на гласот А
Опис: Препознавање на гласот А
Јазик: Македонски
Можам да допрам
Опис: Работен лист за сетилото за допир каде учениците од прво одделение треба да поврзат со дланката што можат да допрат и потоа да обојат.
Јазик: Македонски
Собирање до 10
Опис: Игра за прво одделение за собирање на броеви до 10
Јазик: Македонски
На која буква започнува зборот
Опис: Игра по македонски јазик за прво одделение
Јазик: Македонски
Парови броеви за 3,4,5
Опис: Математичка игра за прво одделение
Јазик: Македонски