Фотосинтеза- тест за 9 одд.
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Биологија 9 одд. Тема 1 - Фотосинтеза час- Повторување за тема 1
Област: Природни науки
Градба на цвет
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Биологија 9 одделение Тема 2 Размножување кај растенијата
Област: Природни науки
Органски системи кај човекот за 8 одд.
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Дополнителен материјал кон наставната содржина Органски системи кај човекот Биологија, 8 одд., Тема 1, час бр.1
Област: Природни науки
Органски системи кај човекот
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Биологија Одделение 8 Тема 1 Час 1 - Повторување за органски системи
Област: Природни науки
Составни делови на избалансирана исхрана
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Тема бр.3- Добивање на храна Час бр.1 - Составни делови на избалансирана исхрана Дополнителен материјал кон ...
Област: Природни науки
Сетило за вид
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Дополнителен материјал за тие ученици што сакаат да знаат повеќе за сетилото за вид Биологија- 8 ...
Област: Природни науки
Тест за одд. Тема - Органски системи кај човекот
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: 8 одделение - биологија Тематско повторување на тема бр.1 - Органски системи кај човекот преку тест
Област: Природни науки
Извештај од истражување
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Образец за извештај од истражување според научниот метод. Може да се искористи за секое истражување од ...
Област: Природни науки
Класификација на животните - Царство на животни
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Одделение 8 Тема бр.6-Класификација на организмите час бр. 50 и 51
Област: Природни науки
Екологија - Истражување
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Дали „зелените“ детергенти се помалку токсични од конвенционалните детергенти Истражување од областа ...
Област: Природни науки