Како различните минерали влијаат на растот на растенијата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Влијание на различната светлина врз фотосинтезата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Фактори кои влијаат на интензитетот на фотосинтезата
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Услови за фотосинтеза
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Градба на лист
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Систем за излачување
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Ендокринен систем и хормонална регулација
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Рецептори во кожа
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Рецептори за слух
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со слики и игри за усвојување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Рецептори за светлина
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со слики и игри за усвојување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Хемиски рецептори
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за проверка на знаењето
Област: Природни науки
Нервен систем
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за совладување и проверка на знаењето
Област: Природни науки
Клетки, ткива, органи и органски системи
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Обработена лекција со фотографии и игри за учење и проверка на знаењата
Област: Природни науки
Фотосинтеза
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Презентација за фотосинтеза за 9 одд. Тема 1 Час бр.3 - фотосинтеза
Област: Природни науки
Сетила
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Интерактивен квиз за сетила за 8 одделение
Област: Природни науки
Е-книга за здрава храна
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Интерактивен ресурс по природни науки за трето одделение за содржината здрава храна со кој учениците учат ...
Област: Природни науки
Е-книга за растенијата
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Е-книга по природни науки за трето одделение за одгледување на растенија во која учениците учат за ...
Област: Природни науки
Интерактивен наставен лист во вклучена презентација
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Лекција по природни науки за трето одделение за употреба на сетилата која учениците ја совладуваат преку ...
Област: Природни науки
Испарување и кондензација
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: 5 одделение Природни науки Тема бр. 1 Наставна содржина - Запознавање со кондензација
Област: Природни науки
Рецептори за светлина
Прикачен од: Биљана Илиева
Опис: Квиз за брзо повторување 8 одделение Тема 1 Час - Рецептори за светлина
Област: Природни науки