Кодирање без компјутер – Coding without a Computer
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Во последните години често ги одбележуваме седмиците на кодирање со многу пријатели од целиот свет. Не ...
Област: Природни науки
Ден на дигитално учење
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Како наставен кадар и директни актери во образованието, имаме потреба личните искуства од секојдневната ...
Област: Природни науки
Wakelet - бесплатна алатка за уредување на содржини
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: 1. Wakelet Wakelet е алатка за уредување на содржини. Ви овозможува да имате побрз пристап до блоговите, видеата и ...
Област: Природни науки
Научи информатика
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Веб сајт со содржини од предметот информатика во основното образование.
Област: Технички науки
Историски развој на компјутерите
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Интерактивна лекција - Историски развој на интернетот.
Област: Технички науки
Програмирано (кодирано) движење
Прикачен од: Ordanka Dance Mickova
Опис: Програмирано (кодирано) движење, 3 б одд. Учество во одбележувањето на Недела на кодирање
Област: Технички науки
Мултимедиа
Прикачен од: Маја Лошанска Тодоровска
Опис: Поим и карактеристики на компјутерска мултимедиа
Област: Природни науки
Компјутерски мрежи
Прикачен од: Маја Лошанска Тодоровска
Опис: Поим, видови и уреди за поврзување на компјутери во компјутерска мрежа
Област: Технички науки
Хардверски уреди кај персоналниот компјутер
Прикачен од: Маја Лошанска Тодоровска
Опис: Опис на деловите и нивната функција кај персоналниот компјутер
Област: Технички науки
Хардверски делови во кукиштето
Прикачен од: Маја Лошанска Тодоровска
Опис: Опис и карактеристики на деловите во кукиштето
Област: Технички науки
Туторијал: Користење на TOR
Прикачен од: Tamara
Опис: Туторијал: Користење на TOR
Област: Технички науки
Пробивање на кодови
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Алатка која се користи при почетното изучување на програмата Excel со цел учениците да го научат поимот за ...
Област: Технички науки
Компјутери (сметачи)
Прикачен од: Иле Михајловски
Опис: Презентација на тема „Компјутери“ ( историјат, видови компјутери,работни единици, компоненти, надворешни ...
Област: Технички науки
Периферни уреди
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација за изучување на периферните единици на компјутерот за 6 одделение
Област: Технички науки
Единици за меморирање
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација за изучување на уредите за трајно меморирање на податоци во компјутерот.
Област: Технички науки
Пребарување на интернет
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Предавање за 6 одделение за тоа како се пребарува по интернет
Област: Технички науки
Компјутерски вируси
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Предавање за компјутерски вируси за 6 одделение
Област: Технички науки
Компјутерски мрежи
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Презентација за компјутерски и нивните карактеристики - наменета за ученици од основното образование
Област: Технички науки
Недела на информатиката
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Промовирање на информатиката помеѓу учениците во училиштата Зголемување на интересот на учениците за ...
Област: Технички науки
Дигитални содржини по информатика, англиски јазик и математика
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: ННа овој веб сајт има поставено интерактивни дигитални содржини изработени во Excel со цел користење во ...
Област: Друга