Маја Лошанска Тодоровска


Институција: ООУ Рајко Жинзифов - К.Вода
Лични сајтови:
http://klikniuci.blogspot.mk
Кратка биографија:
Хардверски делови во кукиштето
Опис: Опис и карактеристики на деловите во кукиштето
Јазик: Македонски
Хардверски уреди кај персоналниот компјутер
Опис: Опис на деловите и нивната функција кај персоналниот компјутер
Јазик: Македонски
Компјутерски мрежи
Опис: Поим, видови и уреди за поврзување на компјутери во компјутерска мрежа
Јазик: Македонски
Мултимедиа
Опис: Поим и карактеристики на компјутерска мултимедиа
Јазик: Македонски