Работен лист за дигитална сликовница - Портокали за сите
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Табела Бинго и Лента на приказната како техники при обработка на сликовницата.
Област: Друга
Безбедноста и здравјето при работа, мобинг
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Закон со кој се утврдуваат мерките за безбедност и здравје при рaбота, обврските на работодавачот и правата и ...
Област: Општествени науки
Наставно ливче за собирање и одземање до 100
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Кратки бројни изррази запишани во јаболка,кои што откако ќе се пресметаат се обојваат.
Област: Природни науки
Додатна настава за четврто одделение
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Годишна програма со цели, содржини, средства и материјали за реализација на програмата.
Област: Друга
Програма за дополнителна настава - четврто одделение
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Програма со цели, содржини, интегрирана со сите наставни предмети.
Област: Друга
Четири еднакви делови -Математика второ
Прикачен од: Violeta Petkovska
Опис: Презентација за второ по математика за полесно усвојување на содржината.
Област: Друга
Електрични и магнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест 8/8
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: тест 8/8
Област: Природни науки
Хемија - 7 одделение (1 полугодие)
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи по хемија за повторување на изучениот материјал.
Област: Природни науки
Електрицитет
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања на темата електрицитет.
Област: Природни науки
Движење и сили
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи на тема движење и сили.
Област: Природни науки
Тематско повторување - Електромагнетни појави
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Повеќе искенирани тестови за тематско повторување за електромагнетни појави.
Област: Природни науки
Тест по физика за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Годишен тест по физика за VIII одделение.
Област: Природни науки
Тест по физика за VII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Годишен тест по физика за VII одделение.
Област: Природни науки
Полугодишен тест по хемија за 7 одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за 7 одделение. Начинот на бодирање и оценување се превземени од Кенгур.
Област: Природни науки
План за час со примена на ИКТ во наставата
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: План за час со примена на ИКТ во наставата за предметите: Вовед во физиката или Основи на природните науки.
Област: Природни науки
Дополнителна настава по предметот хемија за VIII одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Програма за допoлнителна настава по предметот Хемија за VIII одделение учебна 2011/2012 година
Област: Природни науки
Програма за работа - Актив на јазичари
Прикачен од: Роза Китрозоска
Опис: Годишна програма за учебната 2012/2013 година. Во Активот се наставниците по македонски јазик, англиски јазик и ...
Област: Општествени науки
Полугодишен тест по хемија за осмо одделение
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Полугодишен тест по хемија за осмо одделение. Колку научивме?
Област: Природни науки
Осцилации, бранови и звук
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Прашања и задачи поврзани со осцилациите, брановите и звукот.
Област: Природни науки