Violeta Petkovska


Институција: OOU-Koco Racin Ohrid
Лични сајтови:
http://vpetkovskanasaucilnicawordpress.com
Кратка биографија: 18 godini raboten staz.Desetina pedagoski trudovi.Ucilisen obucuvac,ucestvo na megunarodni konkursi i osvoeni nagradi i priznanija.
Тест по Јазик за трето одделение
Опис: Контролни прашања за темата Јазик во трето одделение.
Јазик: Македонски
Краток филм Омилени игри
Опис: Омилени игри од второ 2 одделение снимени со мобилен телефон.
Јазик: Македонски
Четири еднакви делови -Математика второ
Опис: Презентација за второ по математика за полесно усвојување на содржината.
Јазик: Македонски
Интегриран работен ден - видеочас
Опис: Интегрирани активности по Македонски јазик и Ликовно образование.
Јазик: Македонски
Видео час - Математика со размислување
Опис: Математика со размислување за второ одделение.
Јазик: Македонски
Видео за вулкан
Опис: Изработка на модели вулкан и активен вулкан.
Јазик: Македонски
Работен лист за дигитална сликовница - Портокали за сите
Опис: Табела Бинго и Лента на приказната како техники при обработка на сликовницата.
Јазик: Македонски
Наставно ливче за собирање 4 или 5 собироци.
Опис: Проширување на знаењата за собирање 4 или 5 собироци.
Јазик: Македонски
Наставно ливче за собирање и одземање до 100
Опис: Кратки бројни изррази запишани во јаболка,кои што откако ќе се пресметаат се обојваат.
Јазик: Македонски
Програма за дополнителна настава - четврто одделение
Опис: Програма со цели, содржини, интегрирана со сите наставни предмети.
Јазик: Македонски
Додатна настава за четврто одделение
Опис: Годишна програма со цели, содржини, средства и материјали за реализација на програмата.
Јазик: Македонски
Песни за второ одд.според наставната програма
Опис: Избор на песни за второ одделение.
Јазик: Македонски
Работен лист за приказната - Портокали за сите-техника лента на приказната
Опис: Примена на техника лента на приказната.
Јазик: Македонски
Видео за техника печатење со компир
Опис: Примена на техника печатење на часот по ликовно образование.
Јазик: Македонски
Видео Активности за Осми март
Опис: Изработки од најразлични материјали.
Јазик: Македонски
Видео: Тајните на занаетчиството
Опис: Соработка со регионално здружение на занаетчии.
Јазик: Македонски
Пролетни цвеќиња
Опис: Активности за пролетни цвеќиња
Јазик: Македонски
Дигитална сликовница
Опис: Работа на компјутери.
Јазик: Македонски
Видео: Пролетни цвеќиња
Опис: Изработка на пролетни цвеќиња.
Јазик: Македонски
Истражување за Сончев систем
Опис: Научно истражување Добивање и претставување докази: прави набљудувања и ги забележува набљудувањата. Разгледување на доказот и пристапот: прави споредба.
Јазик: Македонски
Сончеви часовници
Опис: Сончеви часовници користејќи моливи вметнати во празни ролни од памучен конец.Ресурси-Ролни од памучен конец, моливи или кратки стапчиња, хартија
Јазик: Македонски
Велигденски кошнички
Опис: Изработка на часовите по ликовно образование
Јазик: Македонски
Наставна содржина: Имам свое мислење и го почитувам мислењето на другите
Опис: Ученикот/ученичката: - да спознава дека секој има свое мислење/ различно или исто со другите; -да ја прифати раличноста како позитивност; -да ги почитуваме другите,на тој начин го зајакнуваме позитивното чувство за себе. - почитување на традициите и вредностите;да ги почитуваме другите,на тој начин го зајакнуваме позитивното чувство за себе
Јазик: Македонски
Игри
Опис: Игри што ги играле нашите дедовци и баби од Охридскиот крај.
Јазик: Македонски