Видео за вулкан


Линк до ресурсот: Ресурс
Прикачен од: Violeta Petkovska
Автор: Виолета Петковска
Опис: Изработка на модели вулкан и активен вулкан.
Област: Природни науки
Предмет: Хемија
Ниво на образование: Основно
Јазик: Македонски
Тип на ресурс: Истражување
Формат: Видео
Лиценца: Користи го ресурсот, но не менувај го
Број на преземања: 423
Рејтинг: