Презентација за наставен час
Прикачен од: Зорица Бебекоска Спиридонов
Опис: Презентација за наставен час по Хемија за 9 одд. за наставна содржина ,, Добивање на соли од карбонати ,,
Област: Природни науки
Презентација за наставен час
Прикачен од: Зорица Бебекоска Спиридонов
Опис: Презентација за наставен час по хемија за 9 одд. ,,Добивање на соли од метални оксид ,,
Област: Општествени науки
Проект МИО – ЕДУКАЦИЈА ЗА РАЗЛИЧНОСТ И ИНКЛУЗИВНА ЕДУКАЦИЈА
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Какво влијание ќе има проектот врз општеството , директните и индиректни релации со главната замисла на ...
Област: Природни науки
Што е снег?
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Кристалите на мраз се лепат заедно и формираат снегулки. Кога снегулките ќе станат доволно тешки паѓаат на ...
Област: Природни науки
ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПОВЕЌЕ ЛЕСНИ ПРОГРАМИ ЗА ИЗРАБОТКА НА ПОСТЕРИ; ПЛАКАТИ; БРОШУРИ,...Собрани на едно место.
Област: Природни науки
Е - УЧЕЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПОВЕЌЕ РЕСУРСИ НА ЕДНО МЕСТО.
Област: Природни науки
ДНЕВНИК ОД УЧЕБНАТА 2016/2017
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Ажурирање на сработените активности и постигнатиот успех.
Област: Природни науки
ЕКОЛОГИЈА ВО НАСТАВАТА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
СТРУЕН КРУГ КАКО АЛАТКА ВО ИСТРАЖУВАЊЕТО
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
ФИЗИКА ЗА ОСНОВЦИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>