Материјали 7 одд - информатика
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Материјали за совладување на содржините од информатика за 7 одделение според наставната програма од темите: ...
Област: Технички науки
Информатика 6 одд - материјали
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: OneNote тетратка со материјали за ученици за совладување на содржините по предметот информатика 6 одделение од ...
Област: Технички науки
Научи информатика
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Веб сајт со содржини од предметот информатика во основното образование.
Област: Технички науки
Програмирање во Scratch
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Видео лекции за програмирање во Scratch за ученици од 6 одделение според наставната програма по информатика.
Област: Технички науки
Историски развој на компјутерите
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Интерактивна лекција - Историски развој на интернетот.
Област: Технички науки
Авантурите на програмко
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Онлан соба за бегство. Преку решавање на неколку загатки со содржини од алгоритми и алгоритамско ...
Област: Технички науки
Мојата облека
Прикачен од: Биљана Темелкова
Опис: Наставна единица по англиски јазик за второ одделение
Област: Општествени науки
Презентација за наставен час
Прикачен од: Зорица Бебекоска Спиридонов
Опис: Презентација за наставен час ,, Добивање на соли од карбонати ,,
Област: Природни науки
Презентација за наставен час
Прикачен од: Зорица Бебекоска Спиридонов
Опис: Презентација за наставен час по Хемија за 9 одд. за наставна содржина ,, Добивање на соли од хидроксиди ,,
Област: Природни науки
Презентација за наставен час
Прикачен од: Милица Маринковиќ
Опис: Презентација за наставен час по математика за 5 одделение „Инверзни операции“
Област: Природни науки
1 Следна> . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Последна>>