skoool.mk

Skoool.mk е онлајн ресурс подготвен од МИОА и „Бирото за развој на образованието“ (понатаму БРО), а дел од мрежата на skool.com. Веб-страницата дава алатки и содржини од сферата на математика, физика, хемија и биологија.

Страницата содржи интерактивни аудио и видео материјали и кои можат да бидат применети во наставата.

Понудените содржини ги опфаќаат овие предмети за основно и за средно образование, во содржинска релација со наставната програма во РМ според која се одвива наставата по овие предмети.

На страницата се понудени и прегледни белешки за корисниците од областите на математиката и природните науки.