skoool.mk

Skoool.mk është një resurs onlajn i përgatitur nga MSHIA dhe “Byroja për reforma në arsim”(më tej BRA) dhe është pjesë e rrjetit skool.com. Ueb-faqja ofron vegla dhe përmbajtje nga sfera e matematikës, fizikës, kimisë dhe biologjisë.

Ueb-faqja përmban audio dhe video materiale interaktive që mund të zbatohen në mësim.

Përmbajtjet e ofruara i përfshijnë këto lëndë të arsimit fillor dhe të mesëm, në relacion përmbajtësor me programin mësimor në RM sipas të cilit zhvillohet mësimi në këto lëndë.

Në ueb-faqe ofrohen edhe shënime të qarta për shfrytëzuesit nga lëmia e matematikës dhe shkencave natyrore.