Дигитален речник на македонскиот јазик

Во подготовка на САМ97-МАК ДООЕЛ ставен е на слободно користење и располагање „Дигиталниот речник на македонскиот јазик“. Лексичкиот фонд и нивните толкувања се користени од следните извори:

  • „Речник на македонскиот јазик“ од Блаже
     Конески, Том 1-3, Детска радост, 1994.
  • „Толковен речник на македонскиот јазик“, Том 1-4, издаден од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2003-2009
  • „Граматика на македонскиот јазик“ од Блаже Конески, Детска радост, 1999
  • „Правописен речник на македонскиот литературен јазик“ од Кирил Конески, Просветно дело, 1999.

Покрај пребарувањето по кирилични зборови, речникот овозможува и пребарување по тематски критериум за различни термини и поими: „Тематско пребарување на дигиталниот речник на македонски јазик“.