Fjalori digjital i gjuhës maqedone

I përgatitur nga SAM97-MAK DOOEL është vënë në dispozicion dhe përdorim të lirë “Fjalori digjital i gjuhës maqedone“. Fondi leksikor dhe interpretimet e tyre janë marrë nga këto burime:

  • “Fjalori i gjuhës maqedone” nga Bllazhe Koneski, Vëllimi 1-3, Detska radost, 1994.
  • “Fjalor interpretues i gjuhës maqedone”, Vëllimi 1-4, i botuar nga Instituti për gjuhë maqedone “Kërste Misirkov”, 2003-2009
  • “Gramatika e gjuhës maqedone” nga Bllazhe Koneski, Detska radost, 1999
  • “Fjalor drejtshkrimor i gjuhës letrare maqedone” nga Kiril Koneski, Prosvetno dello, 1999.

Përveç kërkimit sipas fjalëve qirilike, fjalori mundëson edhe kërkim sipas kritereve tematike për terme të ndryshme: “ТKërkimi sipas temave në fjalorin digjital të gjuhës maqedon.