Дигитален речник на македонскиот јазик

Во подготовка на САМ97-МАК ДООЕЛ ставен е на слободно користење и располагање „Дигиталниот речник на македонскиот јазик“. Лексичкиот фонд и нивните толкувања се користени од следните извори:

  • „Речник на македонскиот јазик“ од Блаже
     Конески, Том 1-3, Детска радост, 1994.
  • „Толковен речник на македонскиот јазик“, Том 1-4, издаден од Институтот за македонски јазик „Крсте Мисирков“, 2003-2009 [Read more…]