Презентации за запознавање со ООР

Презентациите се ресурс наменет за запознавање со отворените образовни ресурси и имаат примарна цел да допрат до учениците, студентите, наставниците и професорите, но и до сите останати кои можат да ги применат ООР во секојдневниот живот. Овие презентации содржат корисни информации за тоа што се ООР, како помагаат, модули на ООР, како и корисни линкови до отворени образовни ресурси.

Презентациите може слободно да се преземат и да се употребуваат за лични цели или за презентирање пред поширок аудиториум.