Përmbajtje multimediale për sigurinë dhe privatësinë e fëmijëve në internet janë në dispozicion në 5 gjuhë


Në kuadër të projektit për bashkëpunim të decentralizuar ndërmjet Maqedonisë dhe Normandisë së ulët, u bë adaptim gjuhësor i resurseve multimediale për edukimin dhe ngritjen e vetëdijes së fëmijëve në lidhje me rreziqet potenciale në internet.

Këto përmbajtje paraprakisht janë zhvilluar në gjuhën maqedonase dhe atë shqipe, por për shkak të pranimit të mirë të tyre nga ana e fëmijëve, u përshtatën për shfrytëzim dhe shikim nga ana e fëmijëve që e flasin gjuhën rome, turke dhe franceze.

Versionet në gjuhën rome dhe turke, para së gjithash, janë dedikuar për fëmijët e këtyre bashkësive etnike që jetojnë në Maqedoni, por tema është universale, kështu që lehtë mund ta kalojnë kufirin dhe të shfrytëzohen edhe në vende të tjera. Nga ana tjetër, versioni në gjuhën franceze, është i dedikuar për promovimin e tyre nëpërmjet klubeve digjitale në Normandinë e ulët, me potencial për t’u zgjeruar edhe më tepër.

Me temat janë përfshirë: grabitqarët-onlajn, sajberdhuna, mbrojtja e fjalëkalimeve, varësia nga lojërat dhe çat-i, blerja-onlajn, plagjiatura…

Lojëra maqedonisht shqip në gjuhën rome turqisht frengjisht
Filma maqedonisht shqip në gjuhën rome turqisht frengjisht