Наставен час: Мерење на антропометриски карактеристики на учениците
Прикачен од: Ангелче Гушев
Опис: Наставен час: Мерење на антропометриски карактеристики на учениците
Област: Друга
Корективна гимнастика -Превенција и корекција на телесни деформитети во сагитална рамнина (кифоза и лордоза)
Прикачен од: Валентина Караѓуле Модева
Опис: Наставен предмет:Физичко и здравствено образовани и Спорт и спорски активноси.На овај час е обработена ...
Област: Друга
Водич за наставници - реализирана лекција
Прикачен од: Нела С Никовска
Опис: Во оваа активност, учениците треба да се запознаат со решавање на алгоритамски проблеми, однапред поставени ...
Област: Природни науки
Силите можат да го променат обликот на предметот
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Нова наставна содржина од темата "Сили и движење" Осмо одделение.
Област: Природни науки
Тотална рефлексија
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Нова наставна содржина од темата "Светлина" осмо одделение.
Област: Природни науки
Магнетно поле
Прикачен од: Валентина Степановска Андонова
Опис: Изучување на нова наставна содржина во тема "Електрицитет и магнетизам" - деветто одделение
Област: Природни науки
Превенција и корекција на телесни деформитрти во сагитална рамнина (кифоза и лордоза ) - презентација
Прикачен од: Валентина Караѓуле Модева
Опис: Наставен предмет: Физичко и здравствено образование.Преку видеа со вежби и фотографии ќе овозможиме ...
Област: Друга
Видео лекција
Прикачен од: Соња Трифуновска
Опис: Лекција по музичко образование за трето одделение со наставна содржина: Изведба на народни танци и ора ...
Област: Уметност
Реченичен член предмет
Прикачен од: Марија Пискачева
Опис: Креативна видео презентација, запознавање со реченичен член предмет, препознавање на предметот во ...
Област: Друга
Раствори и смеси
Прикачен од: Андриана Димитров
Опис: Лекција со интеркативен квиз за проверка на знаењето
Област: Природни науки