Материјали 7 одд - информатика
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Материјали за совладување на содржините од информатика за 7 одделение според наставната програма од темите: ...
Област: Технички науки
Информатика 6 одд - материјали
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: OneNote тетратка со материјали за ученици за совладување на содржините по предметот информатика 6 одделение од ...
Област: Технички науки
Програмирање во Scratch
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Видео лекции за програмирање во Scratch за ученици од 6 одделение според наставната програма по информатика.
Област: Технички науки
Историски развој на компјутерите
Прикачен од: Ѓорѓина Димова
Опис: Интерактивна лекција - Историски развој на интернетот.
Област: Технички науки
Презентација за наставен час
Прикачен од: Зорица Бебекоска Спиридонов
Опис: Презентација за наставен час ,, Добивање на соли од карбонати ,,
Област: Природни науки
Презентација за наставен час
Прикачен од: Зорица Бебекоска Спиридонов
Опис: Презентација за наставен час по Хемија за 9 одд. за наставна содржина ,, Добивање на соли од хидроксиди ,,
Област: Природни науки
Е - УЧЕЊЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ПОВЕЌЕ РЕСУРСИ НА ЕДНО МЕСТО.
Област: Природни науки
ЕКОЛОГИЈА ВО НАСТАВАТА ВО ОСНОВНО ОБРАЗОВАНИЕ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
ФИЗИКА ЗА ОСНОВЦИ
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: ИНТЕРАКТИВЕН STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки
ОТВОРЕНИ ОБРАЗОВНИ РЕСУРСИ - Аида Петровска
Прикачен од: Аида Петровска
Опис: Интерактивен STEM ПОСТЕР
Област: Природни науки