ООР презентација и во ООУ Неџати Зекирија во с.Коџаџик

На 13 февруари се одржа уште една презентација за ООР, во рамки на проектот Отворени Образовни Ресурси спроведен од Фондацијата Метаморфозис. Во основното училиште Неџати Зекирија во с.Коџаџик беше презентиран концептот на Отворени Образовни Ресурси (ООР), користа од ООР, како и примери каде тие се употребуваат редовно во наставниот процес.

[Read more…]