Нела С Никовска


Институција: основно училиште
Лични сајтови:
https://nellanikovska.wixsite.com/eduspodeli
Кратка биографија: Јас сум наставник во ОУ Свети Кирил и Методиј, општина Центар. Моето работно искуство со ученици започна во 1996 година во македонското планинско село Елово, потоа во селото Цветово, Ракотинци, каде имавме чести активности на отворено со учениците. Денес, по 22 години работа со ученици, јас сум во најстарото училиште во нашата земја и се наоѓа во центарот на нашиот главен град. Како наставник, поминав многу обука, имам тренирано и група наставници во иновативна технологија, математика со размислување. На втората конференција за наставници и ИТ 2016, во организација на Здружението на пријатели на образованието. Конференцијата е наменета за наставници, ИТ професионалци, студенти и има за цел да помогне во развојот и подобрувањето на организациските и комуникациските методолошки дидактички способности. Имав презентација на конференцијата, чија цел беше да ја направам ИКТ технологијата дел од училницата на многу едноставен и лесен начин. Во нашата училница, QR кодот веќе долго време беше истакнат, забавен, креативен и интересен начин за учење на многу содржини во сите области. Бев поканета да одржам работилници во училишта на оваа тема. На третата конференција за образование, во организација на Здружението на пријатели на образованието со презентација на тема „Да ја ревитализираме училницата со зголемена реалност“. Со моите студенти ја освоивме првата награда на државно ниво за најдобро организираниот „Час за кодирање“. Второто место на меѓународно ниво за проектот „Креативност и иновации“ за реализирани креативни активности на невладината организација „Зборница“, Црна Гора. Студентите работат на неколку проекти „Иновирајте ги вашите соништа“, „Волшебно прашина“, „Спектар“
Водич за наставници - реализирана лекција
Опис: Во оваа активност, учениците треба да се запознаат со решавање на алгоритамски проблеми, однапред поставени чекори од страна на наставникот. Задачите се изготвени во вид на интересни сценарија од секојдневниот живот, блиски до детската возраст, за да се дојде до посакуваната цел, решение на алгоритамот.
Јазик: Македонски
Приказна по математика
Опис: Математичка приказна за парови броеви чиј збир е 6,7,8,9 и 10. Интересен ресурс за полесно совладување на собирањето до 10.
Јазик: Македонски
Веб - сајт
Опис: Материјали наставници, родители и ученици за одделенска настава
Јазик: Македонски