Зорица Бебекоска Спиридонов


Институција: ООУ,,Аврам Писевски,,
Лични сајтови:

Кратка биографија: Професор со хемија со повеќегодишно искуство во воспитно образовниот процес .
Презентација за наставен час
Опис: Презентација за наставен час по хемија за 9 одд. ,,Добивање на соли од метални оксид ,,
Јазик: Македонски
Презентација за наставен час
Опис: Презентација за наставен час ,, Добивање на соли од карбонати ,,
Јазик: Македонски
Презентација за наставен час
Опис: Презентација за наставен час по Хемија за 9 одд. за наставна содржина ,, Добивање на соли од хидроксиди ,,
Јазик: Македонски