skoool.mk

Skoool.mk е онлајн ресурс подготвен од МИОА и „Бирото за развој на образованието“ (понатаму БРО), а дел од мрежата на skool.com. Веб-страницата дава алатки и содржини од сферата на математика, физика, хемија и биологија. Страницата содржи интерактивни аудио и видео материјали и кои можат да бидат применети во наставата. Понудените содржини ги опфаќаат овие предмети за основно … Continue reading skoool.mk